Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2021. évben „Erzsébetvárosi Irodalmi ösztöndíj” programra pályázatot hirdet.

I. Pályázók köre: Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és a 65. életévét még be nem töltött legkevesebb kettő, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

 II. Pályázat célja: A pályázat nyertesei számára vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása.

III. Pályázati feltételek:

1. A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 35. életévét betöltötte, a 65. életévét még nem töltötte be, legkevesebb kettő, magyar nyelvű, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkezik.

2. A pályázaton nem vehet részt az, aki a pályázat bírálatakor állami ösztöndíjban részesül.

3. A kérelmet benyújtó szerző az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtással együtt együttesen vállalja az alábbiakat:

a) az ösztöndíj bemutatkozó interjúin való részvételt,

b) legkevesebb 10 perc hosszúságú szöveg leadását színészekkel szervezett, videós felolvasásokhoz,

c) legkevesebb 3 perc hosszúságú saját szöveg felolvasása videó felvételen,

d) legkevesebb 2000 leütésnyi szöveg leadását közösségi média felületekre készülő posztokhoz,

e) legkevesebb 1000 leütésnyi szöveg leadását egy improvizatív táncműhely keretein belül történő feldolgozáshoz,

f) legkevesebb 1000 leütésnyi szöveg leadását egy, a kerület által szervezett képzőművészeti projektben való együttműködéshez,

g) vállalják továbbá, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készült művek kötetben való megjelenése esetén a támogatás tényét feltüntetik.

A fent felsorolt vállalásokon felül vállalja, amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, élő kulturális eseményeken való részvételt, és e programokhoz való hozzájárulást.

Az ösztöndíj támogatásban minden szerző csak egy alkalommal részesülhet.

Amennyiben az ösztöndíjban részesülő személy nem teljesíti a kiírásban felsorolt vállalásokat, kikerül az ösztöndíj programból és az addig nyújtott támogatást köteles visszafizetni.

IV. Az elnyerhető támogatás mértéke: 6 hónapra, havonta nettó 160 000 Ft.

V. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista

Munkaterv és szövegmutatvány, mely prózaírók esetén 2 oldalnyi szöveg (12-es betűs méret, másfeles sorköz), költők esetében minimum 3, maximum 5 vers. Drámarészlettel pályázók egységesen 4 oldalnyi szöveggel pályázathatnak.

Nyilatkozat arról, hogy állami ösztöndíjban nem részesül.

Személyigazolvány és lakcím kártya másolata.

A pályázó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)

VI. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot „Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani április 30. (péntek) napjáig.

Személyesen a Polgármesteri Hivatal épületében kihelyezett gyűjtőládában (1076 Budapest, Garay u. 5., földszint) vagy

Postai úton az alábbi címre:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Humánszolgáltató Iroda (1076 Budapest Garay utca 5.)

VII. A pályázat érvényességének feltétele: a szakmai önéletrajz és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melyet az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül kell benyújtani.

A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért, a szükséges mellékletek meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős. Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

VIII. A pályázat elbírálása és szerződéskötés:

A benyújtott pályázatok közül a szakmai zsűri legfeljebb 5 pályázót választ ki. Az ösztöndíj odaítéléséről a szakmai zsűri javaslata alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága dönt legkésőbb 2021. június 11-éig.

A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton értesülnek. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az ösztöndíjban részesülőkkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, a támogatás folyósítása ennek aláírását követően kezdődik meg.

IX. A pályázati támogatás elszámolása:

A nyertes pályázónak részletes szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2021. december 31-ig köteles írásban benyújtani Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Humánszolgáltató Irodája részére.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

X. Információkérés:

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 462-3399, E-mail: [email protected])


Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás_végleges

49_2020_x_21_az-erzsebetvarosi-irodalmi-osztondijrol_HATÁLYOS_21210218

palyazati-kiiras_2021kohezios_alap