ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

           ·        Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

           ·        Székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

           ·        Telephely: 1076 Budapest, Garay u. 5.

           ·        Telefon: 462-3100

           ·        E-mail: [email protected]

           ·        Honlap: www.erzsebetvaros.hu

 

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Hivatali SZMSZ

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Niedermüller Péter polgármester: https://erzsebetvaros.hu/page/polgarmester

Alpolgármesterek: https://erzsebetvaros.hu/page/alpolgarmesterek

Jegyző: https://erzsebetvaros.hu/page/jegyzo

Aljegyző: https://erzsebetvaros.hu/page/aljegyzo

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Egyes szervezeti egységek, szakirodák elérhetőségei: https://erzsebetvaros.hu/page/hivatal-elerhetosegei

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselők: https://erzsebetvaros.hu/page/az-onkormanyzat-osszetetele

 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Megegyezik a 9. pontban felsoroltakkal

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok: https://erzsebetvaros.hu/page/gazdasagi-tarsasagok

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Az Önkormányzat alapítványt nem hozott létre

 9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

·       Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága: https://erzsebetvaros.hu/page/erzsebetvaros-rendeszeti-igazgatosaga

             ·       Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ:        https://erzsebetvaros.hu/page/gyermekjoleti-es-szocialis-intezmenyek-szolgaltatasok

·       Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda: http://www.brunszvikovi.hu/

·       Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda: http://ovodacsicsergo.hu/

·       Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda: http://www.nefelejcsovi.hu/

·       Erzsébetvárosi Dob Óvoda: http://www.dobovoda.hu/

·       Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda: http://www.kopevarovoda.hu/

·       Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda: http://www.bobitaovoda.hu/

·       Erzsébetvárosi Magonc Óvoda: http://www.magoncovoda.hu/

 

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Erzsébetváros újság:

https://www.erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/ujsag

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat havonta megjelenő ingyenes lapja

Kiadja: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)

Főszerkesztő: Sári Judit

 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

            ·        Budapest Fővárosi Kormányhivatala

             ·        1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. (postacím: 1364 Budapest,  Pf.: 234.)

              ·        Honlap: www.kormanyhivatal.hu

              ·        E-mail: [email protected]

              ·        Telefon: 06-1-328-5862

              ·        Vezető: dr. Sára Botond kormánymegbízott

 

Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség

Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 14

Telefon: 06-1-273-5100; 06-1- 273-5360

Fax: 06-1-273-5362

Honlap: www.ugyeszseg.hu

 

Állami Számvevőszék Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10. Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54 Központi telefonszám: 06-1-484-9100 Központi telefax: 06-1-484-9200 Központi e-mail: [email protected] Honlap: www.asz.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok:

·        Magyarország Alaptörvénye

·        1990. évi C. törvény a helyi adókról

·        1990 évi. XCIII. törvény az illetékekről

·        1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

·        1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról

·        1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

·        1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

·        1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

·        1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

·        2000. évi C. törvény a számvitelről

·        2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

·        2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

·        2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

·        2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

·        2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

·        2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

·        2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

·        2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

·        2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

·        2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

·        2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

·        2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

·        2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

·        2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

·        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·        2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

·        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·        2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

·        2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

·        2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

·        mindenkor hatályos költségvetési törvény

 

Polgármesteri Hivatal SzMSz-e

 

Adatvédelmi Szabályzat

 

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

 3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok listája

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Egyes szervezeti egységek, szakirodák:

https://erzsebetvaros.hu/page/hivatal-elerhetosegei

 

Szakirodák által intézhető ügyek, letölthető dokumentumok:

https://erzsebetvaros.hu/page/letoeltheto-nyomtatvanyok

 

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről:

https://erzsebetvaros.hu/page/elektronikus-ugyintezes

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

            ·         

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások: https://erzsebetvaros.hu/page/egyeb-koezzetetelek

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Erzsébetváros újság:

https://www.erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/ujsag

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat havonta megjelenő ingyenes lapja

Kiadja: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)

Főszerkesztő: Sári Judit

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Képviselő-testületi ülések:

https://erzsebetvaros.hu/files/meghivok

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Képviselő-testületi előterjesztések:

https://erzsebetvaros.hu/files/eloterjesztesek

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények:

https://erzsebetvaros.hu/page/hirdetmenyek

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok:

https://erzsebetvaros.hu/page/palyazatok

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék vizsgálatai: https://www.asz.hu/kereses

 

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tájékoztató:

https://erzsebetvaros.hu/page/adatvedelem

 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

 

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai adatok: http://www.ksh.hu/

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztikai adatok: http://www.ksh.hu/

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Üvegzseb: https://erzsebetvaros.hu/page/uevegzseb

Nyilvántartások: https://www.erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/kozerdeku-adatok/nyilvantartasok

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

https://erzsebetvaros.hu/page/adatvedelem

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogorvoslati lehetőségekről szóló rendelkezései alapján

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az adott közérdekű adat nem áll rendelkezésre

III. Gazdálkodási adatok

 l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Budapest Főv. VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának aktuális költségvetése, rendelete az átmeneti gazdálkodásról, a költségvetés végrehajtásáról: https://erzsebetvaros.hu/page/hatalyos-rendeletek

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021.05.31. napi állapot szerint:

 

foglalkoztatottak létszám + br. bér összes:       186 fő               77.465.700 Ft

ebből vezetők létszám + br. bér összes:              12 fő                 10.223.000 Ft    

vezető tisztviselők létszám + br. bér + ktgtérítés: 
                   14 fő                  7.938.360Ft                       697.140 Ft

 

május hónapban:

cafeteria hivatali dolgozók:                         2.379.589 Ft

cafeteria vezető tisztségviselők:              174.765 Ft

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Üvegzseb: https://erzsebetvaros.hu/page/uevegzseb

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések adatai:

https://erzsebetvaros.hu/page/uevegzseb

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Pályázatok:

https://erzsebetvaros.hu/page/palyazatok

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Üvegzseb: https://erzsebetvaros.hu/page/uevegzseb

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EU pályázatok: https://erzsebetvaros.hu/page/palyazatok

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési tervek:

https://www.erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/kozerdeku-adatok/2021-evre-vonatkozo-kozbeszerzesi-tervek

 

kohezios_alap