MÓDOSÍTOTT FELHÍVÁS

fiatalok egyéni közlekedéséhez nyújtott támogatás igénybevételére

 

1.       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az erzsébetvárosi fiatalok egyéni közlekedési támogatásáról szóló 15/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, és

 

a)       a kérelem benyújtásakor 16. életévét betöltött középiskolai tanulónak, vagy

b)       nappali tagozaton, felsőfokú alapképzésben vagy mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanuló fiatalnak, amennyiben a kérelem benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

c)       egyedi elbírálás alapján a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanulónak, ha a kérelem benyújtásakor 28. életévét nem töltötte be és nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

 

egyéni közlekedési támogatást nyújt.

 

2.       Az Önkormányzat a jogosultsági feltételeknek megfelelő fiatalok egyéni közlekedéséhez az alábbiak szerint biztosít támogatást:

a)       B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez legfeljebb 40.000 Ft összegben

b)       kerékpár vásárláshoz legfeljebb 40.000 Ft összegben

c)       roller vásárlásához legfeljebb 25.000 Ft összegben

3.       A támogatást egy fiatal csak egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe, a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint az igénybevett szolgáltatás vagy beszerzett eszköz számlával igazolt értéke. Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a kérelmezővel vagy törvényes képviselőjével.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A juttatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

4. A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló/hallgató, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolandó dokumentumokat az 5-6. pont tartalmazza.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

A kérelem benyújtására 2022. március 1. – 2022. november 2. között van lehetőség

A kérelmet postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest Garay u. 5.), vagy a beadványok fogadására kihelyezett iratgyűjtő ládába történő elhelyezéssel lehet benyújtani.

5. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

5.1. A támogatás utófinanszírozás formájában vehető igénybe.

5.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)       középiskolai tanuló esetén az intézmény által hitelesített tanulói jogviszony igazolását

b)       25. életévét be nem töltött felsőoktatásban részt vevő hallgató esetén a kérelem benyújtásának időpontjában az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolását,

c)       a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanuló esetén igazolást arról, hogy nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

d)       a tanuló/hallgató lakcímkártyájának másolatát,

e)       az oktatást folytató gazdasági szervezet és a tanuló/hallgató, vagy törvényes képviselője közötti megállapodás másolatát,

f)        a tanfolyamról a szerződő nevére kiállított számla másolatát,

g)       a vezetői engedély kérelmező által hitelesített másolatát.

5.3. Azok a kérelmek fogadhatók be, amelyek esetében a vezetői engedély kiállítása a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belüli időpontban történt.

5.4. Amennyiben a tanuló a középiskola utolsó évfolyama alatt kezdi meg a gépjárművezetői tanfolyamot, a támogatás feltétele, hogy a tanuló a gépjárművezetői tanfolyam megkezdésekor rendelkezzen tanulói jogviszonnyal a 12. vagy 13. évfolyamon.

6.    Kerékpár vagy roller beszerzéséhez nyújtott támogatás igénybevételének feltételei

6.1.    A támogatás előfinanszírozás formájában nyújtja az önkormányzat

6.2.    A kérelem mellé csatolni kell:

a)         középiskolai tanuló esetén az intézmény által hitelesített, tanulói jogviszony igazolását,

b)         25. életévét be nem töltött felsőoktatásban részt vevő hallgató esetén a kérelem benyújtásának időpontjában az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolását

c)         a 25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló tanuló esetén igazolást arról, hogy nagykorúvá válása óta folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik

d)       a tanuló/hallgató lakcímkártyájának másolatát.

6.3.    Használt eszköz is beszerezhető, amennyiben az számlával igazolható. Elektromos eszköz beszerzésére a támogatás nem használható fel.

6.4.    A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a támogatásra való jogosultságot megállapító döntés napját követő hónap első napjától számított négy hónapig tart.

A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni, az elszámoláshoz csatolni kell:

a)       az eszköz beszerzését igazoló, a szerződő nevére szóló számla hitelesített másolatát,

b)       az eszközről készített fotót,

c)       a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozatát arról, hogy a beszerzett eszköz 2 évig a jogosult birtokában marad.

6.5.    Amennyiben a beszerzett eszköz értéke nem éri el a kapott támogatás összegét, a fel nem használt összeget az elszámolás benyújtásáig az Önkormányzat részére vissza kell fizetni.

6.6.    Amennyiben a támogatási szerződés megkötésétől számított két éven belül a beszerzett eszköz birtoklása legálisan megszűnik (pl. adásvétel, elajándékozás útján), ennek tényét az Önkormányzat részére be kell jelenteni és a támogatás összegét vissza kell fizetni. Amennyiben a birtoklás egyéb módon (pl. lopás) szűnik meg, a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot értesíteni kell, ez esetben a visszafizetési kötelezettség alól a szerződő mentesül.

 

7.    A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

8.      További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól kérhető (06-1-462-3424, [email protected]).


kohezios_alap