2024. ÉVI TÁRSASHÁZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉS KLÍMAVÉDELMI

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak, lakásfenntartó szövetkezeti házak, és többségében lakás rendeltetésű ingatlanok számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáinak támogatására a társasházaknak nyújtható támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) önkormányzati  rendelet (a továbbiakban: ÖR) alapján.

I.

Rendelkezésre álló pénzügyi keret

 

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet szerint.

 

                                                                                  II.

Támogatás mértéke és módja

1.)     A pályázók kizárólag az Önkormányzat közigazgatási területén lévő

-          társasházak

-          lakásfenntartó szövetkezeti házak

-          többségben lakás rendeltetésű ingatlanok

(a továbbiakban: társasház) lehetnek

 

2.)    A társasház energiahatékonysági és klímavédelmi munkáinál a támogatás odaítélésénél figyelembe vehető fontossági sorrend, melytől a benyújtott dokumentumok alapján az értékelést végző Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda (a továbbiakban: Iroda) - mint szakiroda - eltérhet:

 

A pályázható munkák (a továbbiakban:  energiahatékonysági és klímavédelmi munkák)

a energiahatékonysági és klímavédelmi munkákra adható maximum visszatérítendő kamatmentes kölcsön:

a)

osztatlan közös tulajdonban lévő terek (folyosók, kapualj stb.) megvilágításának kiépítése

750.000,-Ft

 

b)

homlokzati-, lépcsőházi-, tűzfalak és légaknák (légudvarok) hőszigetelése (legalább 10 cm hőszigetelő réteg kiépítésével)

15.000.000,-Ft

 

c)

padlásfödémek hőszigetelés

3.750.000,-Ft

d)

pincefödémek hőszigetelés

2.250.000,-Ft

e)

a társasház osztatlan közös tulajdonát képező és a társasház egészére kiterjedően használt központi napelem telepítése energiatárolóval

3.750.000,-Ft

f)

a társasház osztatlan közös tulajdonát képező és a társasház egészére kiterjedően használt központi napkollektor telepítése

3.750.000,-Ft

g)

a társasház osztatlan közös tulajdonát képező és a társasház egészére kiterjedően használt központi hőszivattyús hűtés fűtés rendszer kiépítése

15.000.000,-Ft

 

A fenti táblázatban meghatározott munkanemek nem átjárhatóak!

3.)  Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni.

4.) 1 naptári évben 1 társasház 1 munkára nyújthat be pályázatot az ÖR. alapján.

5.) A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

6.) Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

a)       Épület utcai homlokzatának megváltoztatása, felújítása (különösen utólagos hőszigetelése, színezése, felületképzésének megváltoztatása) településképi bejelentés köteles építési tevékenység

b)      Megújuló energiatermelő berendezés (napelemek, napkollektorok) közterületről nem láthatóan helyezhetők el az alábbiak szerint:

·         magastetős épületeken, az udvari tetőfelületen az épület ferde tetősíkjából legfeljebb 20 centiméterre emelkedhet ki, kivéve a napelem cserepet, amely utcai tetőfelületen is elhelyezhető;

·         lapostetős épületeken elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület tömegébe szervesen beillesztve helyezhető el;

·         szélkerék, szélturbina elhelyezése tilos.

A Társasház a pályázat benyújtásával egyidőben tudomásul veszi a jelen pontban foglalt figyelmeztetéseket és azt, hogy a fenti figyelmeztetéseknek nem megfelelő pályázat automatikusan érvénytelennek minősül.

7.) Egy társasházra eső támogatás mértéke a tárgyévben a társasház által elfogadott energiahatékonysági és klímavédelmi munkákra vonatkozó költségvetés legfeljebb 50%-a de nem lehet több jelen fejezet 2.) pont táblázatában meghatározott maximum összegeknél ezer forintra – lefelé - kerekített összege.

 

III.

A pályázat benyújtása, elbírálása

1.)      A Pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).

2.)      A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati dokumentációt, beleértve valamennyi tartalmát kizárólag PDF formátumban lehet benyújtani Cégkapun/Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton. A pályázati dokumentáció 1-, maximum 2 darab PDF fájlba tömörítendő.

Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH; KRID kód:500127390

3.)      A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak: 2024. március 15. péntektől 2024. szeptember 15. péntek éjfélig.

4.)      A pályázatok elbírálásának határideje: A benyújtást követő 60 naptári napon belül az Iroda a Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)  ülése elé terjeszti döntéshozatalra, mely időtartamba nem számít bele az ügyfél hiánypótlásból eredő késedelme.

5.)    A tárgyévben a pályázatokra fordítható keret a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetéséről szóló  6/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet szerint.

6.)      A megállapított költségvetési keretösszeg kimerülése esetén a Bizottság által még el nem bírált pályázat fedezethiány okán elutasításra kerül.

7.)      A pályázatok eredménye a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos honlapján közzétételre kerül, valamint a résztvevő pályázók ügyfélkapun keresztül értesítést kapnak.

 

IV.

Általános részvételi feltételek

1.)      A társasházak „Jelentkezési adatlap” (jelen Pályázati felhívás 1. számú melléklete) kitöltésével, az V. fejezet 2.) pontjában foglalt mellékletek csatolásával és ezeknek a III. fejezet 2.) - 3.) pontjaiban jelölt helyen, módon, határidőn belüli beadásával jelenthetik be a pályázaton történő részvételi szándékukat.

2.)      A pályázati dokumentáció átvétele és benyújtása díjmentes.

3.)      A megítélt támogatás kizárólag  a Bizottság által elfogadott energiahatékonysági és klímavédelmi munka finanszírozására használható fel.

4.)      A visszatérítendő támogatás összegének visszafizetése a társasház által vállalt határidőre, de legfeljebb a következő futamidőn belül történik:

visszatérítendő kamatmentes támogatás összege (Ft)

Futamidő

(hónap)

0 Ft-tól

3.000.000,- Ft-ig

12

3.000.001,- Ft-tól

7.000.000,- Ft-ig

24

7.000.001,- Ft-tól

10.000.000,- Ft-ig

36

10.000.001,- Ft-tól

15.000.000,-Ft-ig

48

 

5.)    A pályázaton nem vehet részt az a társasház, amelynek a korábbi pályázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaradása van.

6.)    A társasház a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú Mellékletben található jelentkezési  adatlapon rögzített adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázat benyújtója felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során az általa benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták.

7.)    A társasház tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. számú melléklete alapján a pályázók adatai és a pályázat eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

A társasház tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertes pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt megelőlegezi valamely a Pályázaton való részvételből adódó többletköltségek viseléséhez lakásfejlesztési települési támogatást igénybe vevő tulajdonos (egyben az érintett ingatlanban lakcímmel rendelkező lakó) részére, úgy a támogatással összefüggő adatokban bekövetkezett változásokat a változások bekövetkeztét követő 15 napon belül írásban a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Bp., Garay u. 5.) - a Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda egyidejű értesítése mellett (1076 Bp., Garay u. 5.) -  bejelenti.  

8.)    A nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

9.)    Tájékoztatjuk a közös képviselőket, hogy a Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés kötelező! (Kivétel ez alól a támogatási szerződés aláírásáról szóló értesítés és a számlavezető pénzintézetnél tett, az önkormányzatnak azonnali beszedési felhatalmazást biztosító bejelentés (felhatalmazó levél) benyújtása az elszámoláshoz.)

10.)   A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény a (a továbbiakban. Ptk.), valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11.)   A pályázaton nyertes társasház vállalja, hogy a szerződés aláírásától számított 2 évre – figyelembe véve az építészeti értékeket – kihelyezi a kiírás 6. számú melléklet szerinti tájékoztató táblát. A tábla elkészíttetése a nyertes társasház kötelezettsége A/4-es méretben, saját költségére.  A 6. mellékletben szereplő táblán feltüntetett adatok közül a pályázatot nyert munkanem (a Projekt célja) és támogatás összege változtatható, illetve a nyertes pályázat függvényében a társasház által a tábla készíttetését megelőzően kitöltendő.

V.

Pályázati dokumentáció érvényességének alaki és tartalmi követelményei, a dokumentáció összeállítási sorrendje

1.)    A pályázat benyújtásának formai és tartalmi előírásai:

a)    a pályázati anyagot Cégkapun / ügyfélkapun keresztül (e-papíron) elektronikus úton kell benyújtani PDF formátumban. Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH; KRID kód:500127390.

b)      a Cégkapun / ügyfélkapun keresztül benyújtás tárgya az alábbi:  „2024. évi Társasház Energiahatékonysági és Klímavédelmi pályázat”.

2.)  A pályázatban benyújtandó dokumentumok és azok összeállítási sorrendje a következő:

a)    Jelentkezési adatlap: jelen kiírás 1. sz. melléklete hiánytalanul és pontosan, olvashatóan kitöltve

b)    A pályázati feltételeknek és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénynek megfelelő (legalább a közös képviselő által minden oldalon hitelesített másolat):

ba) közgyűlés esetén

-  jegyzőkönyv a jelen pályázati kiírást követően meghirdetett és megtartott társasházi közgyűlésről,

-  jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív (az aktuális tulajdonosok nevének, jogi személy, kiskorú esetén az aláírásra jogosult(ak) nevének; a távol lévő tulajdonostárs(ak) meghatalmazottja nevének olvasható feltüntetésével)

-  a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény VI. fejezet 20. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalmú és formájú tulajdonosi meghatalmazások másolati példánya. (meghatalmazó, meghatalmazott és 2 tanú esetében: nyomtatott betűvel olvashatóan írt nevének, aláírásának személyi igazolvány szám vagy lakcím feltüntetésével). Meghatalmazás minta jelen kiírás 2. számú mellékletében található, melyből megállapítható kell legyen a meghatalmazás tárgyát képező ingatlan pontos címe (emelet/ajtó is).

-  aláírási címpéldány, amennyiben jogi személy rendelkezik tulajdoni hányaddal

bb) írásbeli szavazás esetén is tartalmazza a szavazás és az így hozott határozat a c) pontban foglaltakat, ill. a közös képviselő aláírásával vállalja annak hitelességét (írásbeli szavazás esetén elegendő a meghozott határozat és a szavazati arány  - hitelesítve a közös képviselő és legalább egy számvizsgáló bizottsági tag által).

c)       Közgyűlési határozat, melyet társasháznak a közgyűlésen vagy az írásbeli szavazás keretében jóvá kell hagyni: jelen kiírás 2. sz. melléklete  értelemszerűen kitöltve

d)      A társasházi közgyűlés által elfogadott - a megpályázott kivitelezési munkához tartozó - részletes munkanemet/egységárat/mennyiséget is tartalmazó -  a pályázat benyújtásának időpontjához viszonyított/a közgyűlés időpontjához viszonyított – 60 napnál nem régebbi költségvetés/árajánlat, melynek összege a „Jelentkezési adatlapon” feltüntetett összeggel meg kell egyezzen. A költségvetés kizárólag a megpályázott munka tételeit tartalmazhatja, nem lehet része a szakértői dokumentumok/ szakági igazolások/közműszolgáltató által kiadott igazolások/közterülethasználat stb.   beszerzésének díja/költsége.

e)       A számlavezető vagy egyéb pénzintézet (pl. Fundamenta Lakáskassza Zrt., Lakástakarék Pénztár stb.) 2024. évben kiadott – a pályázat benyújtásának időpontjához viszonyított - 60 napnál nem régebbi - igazolását vagy elbírált és jóváhagyott hitelkérelemről kiadott igazolását (hitelkérelem esetén a szerződésben foglalt csatolandó igazolásokat is), hogy az elfogadott költségvetési összegből a pályázati felhívás II. fejezetben leírt maximális támogatáson felüli összeg  - mint önrész a társasház számláján rendelkezésre áll.

Amennyiben a kért támogatási összeg nem éri el pályázati felhívás II. fejezet 2. pontjában leírt maximális támogatást akkor legalább az elfogadott költségvetés 50%-a mint önrész a társasház számláján rendelkezésre áll.

Önerő igazolásként a pályázott munkával összefüggő – a pályázat évében kelt – előlegszámla befogadható.

f)       Beazonosítható vázrajz, feltüntetve az Önkormányzati pályázati támogatás igénybevételével elkészülő munka(részt) és a már korábban elvégzett munkákat is. A méretezett vázrajznak biztosítania kell a pályázattal érintett munka visszaellenőrizhetőségét (hossz, felület darab stb. mértékét) (Alapító Okirat szintenkéni alaprajza, azon történő ábrázolás elfogadható).

g)      2024. évben – a pályázat benyújtását megelőzően - készült fotódokumentációt a meg nem kezdett pályázott munkáról (a fotódokumentáció alapján a pályázott munka, illetve a munkaterület beazonosítható kell legyen).

3.)    A támogatás feltétele, hogy a társasház – mind az első, mind a megismételt közgyűlésen illetve írásos szavazás esetében – az V. fejezet 2.) bekezdés c) pontja szerinti határozatot, az összes tulajdoni hányad szerinti több mint 50%-os szavazataránnyal, a társasházi törvénynek megfelelő módon fogadja el.

4.)    A pályázatok csak az igényelt támogatásra vonatkozó, hibátlanul kitöltött jelentkezési adatlap, valamint a pályázati kiírásnak alaki (Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül benyújtott formában) és tartalmi szempontból teljes mértékben megfelelő összes szükséges melléklet - az esetleges hiánypótlási felhívást teljesítve - határidőben történő benyújtása mellett tekinthetők érvényesnek.

VI.

A pályázat elbírálása

1.)      Az elbírálásra nyitva álló határidő a benyújtást követő első hivatali munkanapon indul.

Jelen kiírás III. fejezet 3.) pontjában megadott határidőkön kívül benyújtott pályázat automatikusan érvénytelenséget eredményez.

2.)      A hiánypótlás a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül teljesíthető,  gazdasági társaságok esetén Cégkapun, magánszemélyek esetén Ügyfélkapun keresztül kizárólag PDF formátumban. A mellékletként csatolt dokumentumok hitelessége a benyújtó felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem PDF formátumban csatolt dokumentációk a pályázat eredménytelenségét eredményezheti.

3.)      A hiánypótlás kézhezvételének napja az a nap, amikor pályázó a Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül küldött dokumentumot letölti.  Az elektronikus úton kiküldött dokumentum feltöltését a rendszer visszaigazolja. Ha a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot nem vette át, akkor az iratot a feltöltést követő 5 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

4.)      Hibás adatok megadásából származó hátrányok a társasházat terhelik, a benyújtott pályázat érvénytelenségét eredményezheti.

5.)      A hiánypótlás elmulaszása vagy határidőn túl történő teljesítése a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

6.)      Hiánypótlásra a megadott határidőkön belül egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

7.)      A pályázatokat a jogszabályi felhatalmazás alapján a Bizottság bírálja el.

VII.

Támogatási szerződés kötése, megszegésének jogkövetkezményei, elszámolás

1.)    A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Önkormányzat és a társasház között  a Bizottság által hozott határozat illetve a társasház által benyújtott pályázati anyag alapján jelen Pályázati Kiírás 3. sz. melléklete szerinti támogatási szerződés jöjjön létre. A szerződésben támogatott munka a későbbiekben nem módosítható, amennyiben a pályázó attól eltér, az szerződésszegésnek minősül.

2.)    Amennyiben a társasház a Pályázati Kiírás 3. sz melléklete szerinti támogatási szerződésben foglalt adataiban (pl.: közös képviselet, bankszámlaszám, lakásfejlesztési települési támogatást igénybe vevő támogatással összefüggő adataiban) változás áll be a pályázat benyújtása és a szerződéskötés közötti időben, úgy a társasház a változást a bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 10 munkanapon belül köteles a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodájának írásban bejelenteni (1076 Bp., Garay u. 5.) és az adatváltozást iratokkal alátámasztani.

3.)    A támogatási szerződésben foglalt adatok változásának be nem jelentéséből adódó károkért és hátrányokért a társasház felel.

4.)    A támogatási szerződés elkészültéről az Iroda elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázatban megjelölt e–mail címére vagy hivatali kapun keresztül, amelynek átvételétől számított 22 munkanapon belül a pályázónak a támogatási szerződést alá kell írnia. Ha a pályázó a támogatási szerződés elkészültéről szóló, az Iroda által megküldött értesítéstől számított 22 munkanapon belül a támogatási szerződést nem írja alá, az elállásnak minősül. (Az értesítés kézhezvételének napja az a nap, amikor pályázó az internetes hivatkozást megnyitja. Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely igazolja, hogy az iratot átvették. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja az Önkormányzat számára, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, akkor az iratot az értesítési igazolásban feltüntetett időpontot követő 5 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem))

5.)    A költségvetési támogatások felhasználását, ha ennek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak, közbeszerzés alkalmazásához kell kötni és a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.)    A pályázattól való esetleges visszalépési szándékot a közös képviselő Cégkapun / Ügyfélkapun keresztül e-papíron írásban köteles jelezni az Iroda felé.

7.)    A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a támogatási szerződés megkötésétől számított – a szerződésben feltüntetett - határidőn belül be kell fejezni. A határidőn belül be kell nyújtani az elszámolást. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb a 180 nappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

Munkák elvézgésének határideje (a támogatási szerződés megkötésétől számítva) 365 nap. Elszámolási határidő (a támogatási szerződés megkötésétől számítva) 395 nap. Maximálisan adható határidő hosszabbítás 180 nap.

A vállalkozó hibájából adódó, meg nem kezdett munkálatok esetén a társasháznak egy alkalommal lehetősége van új vállalkozót keresni és azonos műszaki tartalom mellett a munkát vele elvégeztetni. A kivitelező váltás nem érintheti a szerződött támogatási összeg megemelését. A határidő hosszabbítási kérelem független a vállalkozó váltás miatti módosítási kérelemtől, illetve kivitelező váltás esetén sem haladhatja meg a meghosszabbított határidőt.

8.)    Az elszámolást a pályázatot lebonyolító Irodának címezve kell benyújtani. A szerződés szerinti szakmai igazolást követően a pénzügyi ellenőrzést, lebonyolítást és kifizetést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda intézi.

9.)    Ütemezett elszámolás benyújtására nincs lehetőség.

10.)   Az elszámoláshoz a közös képviselő által az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

Cégkapun / ügyfélkapun keresztül elektronikus úton benyújtva:

a)    elszámolási iratjegyzék + nyilatkozat a helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozással kapcsolatban (5. számú melléklet)

b)    a mindenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött számla/számlák mellékleteivel (számlarészletező)

A számlák eredeti példányára rá kell írni – ezzel együtt kell lemásolni – „2024. évi VII. kerületi társasházi pályázati forrásból támogatva”. Készpénzfizetési számla esetén a számlán/kon fel kell tüntetni, hogy „fizetve”.

c)    a társasház és a vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés,

d)    a felújítási munkák vállalkozási szerződés szerinti elvégzését igazoló, a hatályos jogszabályoknak megfelelő dokumentum másolata (minden közreműködő, legalább építtető és kivitelező által aláírva)

e)    fotódokumentáció az elkészült munkáról,

f)     a Pályázati kiírás IV. fejezet 11) pontjában meghatározott tájékoztató tábláról készült fotódokumentáció

Eredetben a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodák egyikén benyújtva vagy postai úton megküldve:

g)    a számlavezető pénzintézetnél tett, az önkormányzatnak azonnali beszedési felhatalmazást biztosító bejelentés (felhatalmazó levél) eredeti példányát (4. számú melléklet)

11.)   A támogatás folyósítása jelen fejezet 10. pontban foglalt dokumentumok benyújtása alapján történik. Az elszámolás során kizárólag a Bizottság által elfogadott, elvégzett munkákról – a szerződés mindkét fél által történő aláírását (megkötését) követően - kiállított számlák, azok egyidejű benyújtása mellett fogadhatók be. Ha a benyújtott számlák alapján a megítélt támogatás teljes összege nem fizethető ki, úgy a kibocsátott hiánypótlási felhívás alapján egyszeri – 5 munkanapon belüli – hiánypótlásra van lehetőség (kézbesítési vélelem ebben az esetben is a pályázati kiírás VI. fejezet 3) pontja alapján értendő). Amennyiben a hiánypótlást az arra kötelezett nem megfelelően teljesíti, úgy ezt követően nem nyújtható be és nem fogadható be elszámolás kiegészítéseként további számla, a támogatás folyósítása a már befogadott számlák alapján történik.

12.)   Amennyiben az elszámolás időpontjában az érintett Társasháznak a helyi önkormányzat felé adó vagy egyéb tartozása van, a támogatás összegéből a tartozás levonásra kerül.

13.)   Ha a benyújtott számla/ák összege kevesebb, mint a támogatás kétszerese, ennek megfelelően a támogatás összege is arányosan csökken, a havonkénti törlesztőrészlet nem változik (kivéve: az utolsó havi törlesztőrészlet), azonban a futamideje arányosan csökken.

14.)   A pályázati kiírásban megjelölt határidőkbe nem számítanak bele az ünnepnapok, munkaszüneti napok és a közigazgatási szünet időtartama, ez alól kivételt jelent a jelen fejezet 10. pont szerint eredetben benyújtandó felhatalmazó levél. Amennyiben a benyújtási határidő ünnep-, munkaszüneti vagy a közigazgatási szünet időtartamára esik, úgy a felhatalmazó levél benyújtási határideje az ünnep-, munkaszüneti vagy közigazgatási szünetet követő első munkanap.

15.)   Az Önkormányzat a társasházzal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja át a támogatás összegét (utófinanszírozás).

16.)   A felújítási pályázat során elnyert támogatáson, valamint a költségvetésében szereplő munkákon és az ott megjelölt összegen felüli többletköltség a társasházat terheli.

17.)   A társasház a visszatérítendő támogatás visszafizetését a támogatási összeg számlájára érkezését követő második hónap első napjától köteles a támogatási szerződésben meghatározott törlesztési időben és részletekben teljesíteni az önkormányzat fizetési számlájára történő átutalással. Az aktuális törlesztőrészlet a futamidő alatt minden hónap 15. napjáig esedékes.

18.)   A társasház a fennmaradó törlesztési kötelezettségének a törlesztési határidő lejárta előtt egy összegben bármikor eleget tehet.

19.)   Az Önkormányzat a társasház fizetési késedelme esetén

a)    amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányaddal rendelkezik a társasházban, úgy ennek arányában - a késedelembe esés hónapjában - a társasháznak fizetendő aktuális havi közös költség levonásával kompenzálja a társasház aktuális havi elmaradását;

b)    a késedelembe esést követő hónap első napjától, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak szerint és mértékben késedelmi kamatot számít fel;

c)    két havi törlesztő részlet elmaradása után a társasházzal kötött támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja, egyidejűleg intézkedik a tartozás (támogatás) visszafizettetése és a késedelmi kamat beszedése iránt.

20.)   A pénzügyi teljesítésről a Pénzügyi Iroda tájékoztatja a társasházat. A támogatás feletti befizetés túlfizetésnek számít. Túlfizetés esetén a támogatás feletti összeg visszafizetésre kerül a társasház szerződésben megadott bankszámlájára.

21.)   A pályázati munkák készültségét, elvégzését a Polgármesteri Hivatal bármikor ellenőrizheti.

22.)   Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes irodái és a Bizottság a támogatási szerződés szerinti összes támogatással érintett felújítási munkálatok dokumentációiba betekinthessen.

23.)   A társasházzal kötött támogatási szerződésben foglaltak súlyos megszegése (súlyos szerződésszegésnek minősül: a határidők elmulasztása, be nem tartása, a szerződéstől eltérő munkák elvégzése) esetén az Önkormányzat jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására A támogatási szerződés felmondásáról a Bizottság dönt.

A jelen kiírásban és a támogatási szerződésben foglalt határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősülnek.

A pályázati kiírás mellékletei:

·         1. sz. melléklet:      Jelentkezési adatlap

·         2. sz. melléklet:      Közgyűlési határozat minta + Meghatalmazásközgyűléshez minta

·         3. sz. melléklet:      Támogatási szerződés – tervezet

·         4. sz. melléklet:      Azonnali beszedési felhatalmazástbiztosító levél

·         5. sz. melléklet:      Elszámolási jegyzék + Nyilatkozat a helyiönkormányzattal szemben fennálló tartozással kapcsolatban

·         6. sz. melléklet:      Felújítás támogatására vonatkozó tájékoztatótábla minta


2024. évi Energiahatékonysági és Klímavédelmi Pályázat Kiírás

 

Budapest; 2024. március 05.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester

kohezios_alap