NYÍLÁSZÁRÓ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Magánszemélyek Részére

2024

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról szóló 46/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva – pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban és többségben lakás rendeltetésű ingatlanokban (a továbbiakban: társasházak) meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására.


I.

Rendelkezésre álló pénzügyi keret


A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi átmeneti költségvetésről szóló 35/2023. (XII. 06.) számú rendelete szerint 2024. évben a vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) folyósítására rendelkezésre álló forrás összesen: 100 millió forint.


II.

A pályázat célja


A pályázat célja, hogy Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek (a továbbiakban: Pályázó) részére az épített környezet funkcióiból, használatából eredő káros környezeti hatásokat csillapítsa, különösen a zajártalmat a homlokzati ablakok utólagos hangszigetelésével, cseréjével, egyúttal az ablakok hőszigetelő képességét növelje, ami által a pályázó energia költséget takaríthat meg, továbbá az eredeti építészeti karakter védelme és megőrzése.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a pályázat keretén belül műanyag nyílászáró kizárólag a közterületről nem látható homlokzatokon megengedett az épület karakterének figyelembe vételével az eredeti nyílászárók osztásával és színezésével megegyező módon helyezhető el. A védelem alatt álló épület (műemléki védelem, fővárosi, vagy helyi védett épület) esetén műanyag nyílászáró a belső udvari homlokzatokon sem megengedett! Védett épület esetén amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében a nyílászáró felújítása/cseréje engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősül, úgy annak beszerzése a Pályázó kötelessége a kivitelezési munka megkezdése előtt.

III.

Támogatás mértéke és módja


 1. A felújítási munkáknál a támogatás odaítélésénél figyelembe vehető fontossági sorrend, melytől a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján az értékelést végző Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda (a továbbiakban: Iroda) mint szakiroda eltérhet:

  1. az ablakok hőszigetelő képességének növelése, ami által a Pályázó energia költséget takaríthat meg;

  2. az eredeti építészeti karakter védelme és megőrzése.

A Bizottsági döntés előkészítése során a nyílászárók kialakítása-, osztása-, színe Főépítészi vélemény alapján - az érintett homlokzati megjelenés figyelembe vételével - kerül megállapításra, mely az eredeti kialakítástól-, osztástól-, színtől eltérhet.

 1. Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni. 1 naptári évben 1 magánszemély 1 ingatlannal nyújthat be pályázatot ebben a kategóriában.

1 ingatlan 1 naptári évben 1 alkalommal lehet érintett a pályázatban.

 1. A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb pályázaton való részvételt.

 2. A támogatás odaítélésének ill. kifizetésének feltétele, hogy a felújított ill. új nyílászáró, a felújítási munka eredményeként korszerűsödjön.

 3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet a munka elvégzését követően a benyújtott elszámolás alapján utófinanszírozás keretén belül – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – folyósíthat az Önkormányzat a Pályázó részére.

 4. A ténylegesen kifizethető támogatás mértéke

fa nyílászáró esetén: nem lehet több a Bizottság által megítélt összegnél, sem az elszámolás során benyújtott számla összegének 60%-ánál;

műanyag nyílászáró esetén: nem lehet több a Bizottság által megítélt összegnél, sem az elszámolás során benyújtott számla összegének 40%-ánál;

 1. Az egy lakásra jutó támogatás mértéke 1 évben maximum 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint, de fa nyílászáró esetén; legfeljebb a számlával igazolt bekerülési költség 60%-a, illetve műanyag nyílászáró esetén legfeljebb a számlával igazolt bekerülési költség 40%-a lehet.

A támogatás nyílászárónként nem lehet több az I. IV. táblázatokban foglaltaknál:


Fa nyílászáró (ablak) esetén:

 1. táblázat
I.


Pályázott munka

Külső térrel érintkező ablakok és üvegfalak esetén

4,00 m2 és az alatti

nyílászárók esetén adható támogatás nyílászárónként

4,00 m2 feletti

nyílászárók esetén adható támogatás nyílászárónként

a.

b.

1.

a meglévő nyílászáró tokjának és külső szárnyainak felújítása mellett a belső oldali ablakszárnyak hő- és

hangszigetelő üvegezése

150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint

200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint

2.

az eredeti ablakosztással megegyező új hő-, és hangszigetelt nyílászáró beépítése megmaradó felújított tokszerkezetbe, vagy helyreállított

falszerkezetbe

280.000,- Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer

forint

380.000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanezer

forint


Fa nyílászáró (ajtó) esetén:

 1. táblázat
II.


Pályázott munka

Külső térrel érintkező ajtók és erkélyajtók esetén

Egyszárnyú ajtók esetén

adható támogatás nyílászárónként

Kétszárnyú ajtók esetén

adható támogatás nyílászárónként

a.

b.

1.

a meglévő valamennyi ajtószárny lapjának teljes felújítása, valamint hő- és hangszigetelő üvegezése, tok

felújítása

150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint

200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer Forint

2.

új hő-, és hangszigetelt szárny beépítése (tok cseréjével vagy meglévő felújításával), vagy új ajtó

beépítése

280.000,- Ft, azaz

kettőszáznyolcvanezer forint

380.000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanezer

forint


Műanyag nyílászáró (ablak) esetén:

 1. táblázatI.


Pályázott munka

Külső térrel érintkező ablakok és üvegfalak esetén

4,00 m2 és az alatti

nyílászárók esetén adható támogatás nyílászárónként

4,00 m2 feletti

nyílászárók esetén adható támogatás nyílászárónként

a.

b.

2.

az eredeti ablakosztással megegyező új hő-, és hangszigetelt nyílászáró beépítése megmaradó felújított

tokszerkezetbe, vagy helyreállított falszerkezetbe


160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint


220.000,- Ft, azaz

kettőszázhúszezer forint


Műanyag nyílászáró (ajtó) esetén:

 1. táblázatII.


Pályázott munka

Külső térrel érintkező ajtók és erkélyajtók esetén

Egyszárnyú ajtók esetén

adható támogatás nyílászárónként

Kétszárnyú ajtók esetén

adható támogatás nyílászárónként

a.

b.

2.

új hő-, és hangszigetelő ajtó beépítése

160.000,- Ft, azaz

százhatvanezer Forint

220.000,- Ft, azaz

kettőszázhúszezer Forint

A légaknára néző nyílászárók támogatásának mértéke az I-IV. táblázatokban feltüntetett összeg 50

%-a.


 1. Műanyag nyílászárók elhelyezése csak a közterületről nem látható homlokzatokon megengedett a II. fejezetben részletezettek szerint, azonban az eredeti (fa) nyílászárók visszaállítására kell törekedni. A nyílászárók felújítása, ill. cseréje során az épület eredeti (meglévő) nyílászáróival azonos formákat, osztásokat és színeket kell alkalmazni.

 2. Örökségvédelemmel érintett ingatlanok esetében - egyedi műemléken, értékleltárban nyilvántartott műemléki értéken, fővárosi, vagy helyi védett épület esetén - a nyílászárók felújítását, cseréjét, a mindenkori jogszabályok szerinti, illetékes hatósággal előzetesen egyeztetni kell.

Védelem alatt nem álló épületek esetén közterületről látható nyílászáró csak az eredetivel megegyező osztással és színezéssel megegyező módon újítható fel/cserélhető. Belső udvari nyílászáró eredetitől színezéstől/osztástól eltérő kialakítása esetén a belső udvarra néző már meglévő nyílászárók kialakításához igazodni szükséges. Az eltérés belső udvari fotódokumentációval igazolandó.

 1. A szerkezetileg elkülönülő nyílászárókra (azaz falnyílásonként) külön-külön jár az I., II. illetve a III. és IV. táblázatokban foglalt támogatás. Az egy falnyílásban egymás mellé illetve fölé épített nyílászáróelemek a támogatás szempontjából egy nyílászárónak tekintendők (az erkélyajtó és ablak(ok) egy falnyílásba épített elemeit kivéve) elemeire külön támogatás (pl. az ajtó fölötti felülvilágító ablakra) nem adható.

Az I-IV. táblázatokban meghatározott méreteket nyílászárók esetén a falköztávolság (falnyílás) lemérésével kell meghatározni, melybe a tokszerkezet is beleszámít.

Az egy falnyílásba épített erkélyajtó és ablak(ok) külön-külön szerkezetnek (nyílászárónak) minősülnek, a támogatás méretéke az I-IV. táblázatokban meghatározottak alapján számítandó.

 1. A modern, légzárást biztosító nyílászárók elhelyezése esetén a közművekkel való előzetes egyeztetés kötelező (különösen azon helyiségek nyílászáróinak tekintetében, amelyben nyílt égésterű gázfogyasztó készülék van, az ablakba önszabályozó szellőző elem beépítése ügyében).

 2. A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.), valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 3. Pályázó a pályázat benyújtásával egyidőben tudomásul veszi a jelen fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és azt, hogy a fenti figyelmeztetéseknek nem megfelelő pályázat automatikusan érvénytelennek minősül.


IV.

A pályázat benyújtása, elbírálása

 1. A Pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin:

  • 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. - Polgármesteri Hivatal épülete

  • 1076 Budapest, Garay u. 5. - Polgármesteri Hivatal épülete

vagy letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu). A benyújtandó dokumentumokat a Pályázati felhívás VI. fejezet 1)-4) pontja tartalmazza.

 1. A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon egy példányban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin-, postai úton egy példányban a Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodának (1076 Budapest, Garay u. 5.) címezve-, vagy elektronikus úton e-papíron keresztül az VI. fejezet 1) pontjában előírtak szerint.

 2. A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak: 2024. március 01-től 2024. szeptember 15.-ig.

 3. A pályázatok elbírálásának határideje: : a benyújtást követő 60 naptári napon belül az Iroda a Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) következő ülése elé terjeszti döntéshozatalra, mely időtartamba nem számít bele az ügyfél késedelme.

 4. A tárgyévben a pályázatokra fordítható keret a Képviselő-testület által elfogadott tárgyévre vonatkozó – a I. fejezetben részletezetettek szerint a – költségvetésben/átmerneti költségvetésben meghatározott. A megállapított keretösszeg kimerülése esetén a Bizottság által még el nem bírált pályázat érvénytelenné válik.

 5. A pályázatok eredménye a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos honlapján és a Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétételre kerül, valamint a részt vevő pályázók e-mailen keresztül értesítést kapnak.

V.

Általános részvételi feltételek

 1. A pályázók „Jelentkezési adatlap” (jelen Pályázati felhívás 1. számú melléklete), „Nyílászáró adatlap” (jelen Pályázati felhívás 2. számú melléklete) kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával és ezeknek a IV. fejezet 1.) - 3.) pontjaiban jelölt helyen, módon, határidőn belüli beadásával jelezhetik a pályázaton történő részvételi szándékukat.

 2. A pályázati dokumentáció átvétele és benyújtása díjmentes.

 3. A megítélt támogatás kizárólag a Bizottság által elfogadott felújítási munka finanszírozására használható fel. A Bizottság által elfogadott munka módosítására a támogatási szerződés aláírását követően nincs lehetőség.

 4. A pályázaton részt vehet az a magánszemély, akinek az állandó bejelentett lakcíme a pályázattal érintett lakóingatlanban van, magyarországi adóazonosító jellel rendelkezik és a pályázaton való részvételből a Pályázati kiírás V. fejezet 5) pontban foglaltak nem zárják ki.

 5. A pályázaton nem vehet részt az a magánszemély:

  1. akinek az állandó bejelentett lakcíme nem a pályázattal érintett lakóingatlanban van

  2. aki az elmúlt két évben a Bizottság által kiírt pályázaton támogatást nyert, de a magánszemély hibájából a megkötött támogatási szerződésben vállaltaknak határidőre nem vagy nem az abban foglaltak szerint tett eleget, vagy a magánszemély hibájából nem került sor a támogatási szerződés

megkötésére (kivéve: vis maior helyzet pl. korábbi tűzeset miatt nem tudta igénybe venni a támogatást)

  1. akinek a pályázattal érintett lakóingatlana szerepel a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda által vezetett szálláshelyek nyilvántartásában.

 1. A pályázaton részt vevő a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú Mellékletben található jelentkezési adatlapon rögzített adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a támogatási döntést előkészítő, és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázat benyújtója felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során az általa benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták.

 1. A pályázaton részt vevő tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, valamint az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázók adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) valamint a Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) nyilvánosságra kerülnek.

 2. Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

  VI.

Pályázati dokumentáció érvényességének alaki és tartalmi követelményei, a dokumentáció összeállítási sorrendje

 1. A pályázat benyújtásának formai és tartalmi előírásai:

  1. a pályázati anyagot és mellékleteit

 • az alább előírt sorrendben, bekötve, kizárólag roncsolással bontható módon egy példányban kell benyújtani a pályázati felhívás IV. fejezet 1.) pontjában feltüntetett helyszínek valamelyikén. A roncsolással bontható kötés nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott pályázatban, annak látható megsértése nélkül, lapokat cseréljenek ki, vagy újabb lapokat helyezzenek el.

Roncsolással bontható kötés:

A pályázati anyag fűzési oldalán minden lapot átlyukasztani, azon fonalat átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével leragasztani – olyan módon, hogy a pályázat könnyen lapozható legyen! – és a címkét aláírni, vagy bélyegzőlenyomattal ellátni oly módon, hogy az aláírás, vagy bélyegzőlenyomat a pályázat lapjára is átérjen.

  1. a pályázati anyagot és mellékleteit elektronikus úton történő benyújtás esetén e-papíron keresztül (egyéb kategória) kell az Önkormányzathoz benyújtani,

 • e-papíron történő benyújtás csak a pályázó ügyfélkapuján keresztül történő benyújtás esetén elfogadható.

 1. A pályázati anyag összeállítási sorrendje a következő:

  1. jelen kiírás 1., 2. sz. mellékletei hiánytalanul, pontosan és olvashatóan kitöltve, a pályázók, valamint (az 1-es melléklet tekintetében) a nem pályázó tulajdonos(ok) által aláírva. Amennyiben a nem pályázó tulajdonos(ok) a kiírás 1. sz. mellékletét valamely okból nem tudják aláírni, úgy aláírásuk a jelen kiírás 3. mellékletét képező (vagy azzal azonos tartalmú) hozzájáruló nyilatkozattal is pótolható.

  2. A pályázott nyílászáró(k) meglévő állapotáról színes fotódokumentáció, amelynek jelölése a pályázott (felújítandó) nyílászárók „Nyílászáró adatlapon” megadott sorszámával kell megegyezzen.

A színes fotódokumentáción a nyílászáró teljes szerkezetének láthatónak kell lennie.

Közterületről látható nyílászáró(k) esetén közterületről is, belső udvari nyílászáró(k) esetén a folyosón lévő homlokzatról készített fotódokumentáció (amely magába foglalja a pályázattal érintett nyílászáró(ka)t is) csatolandó,

  1. a pályázó lakcímkártyájának másolata.

 1. Hibás adatok megadásából származó hátrányok a pályázót terhelik, illetve a benyújtott pályázat érvénytelenségét eredményezheti.

 2. A pályázatok csak az igényelt támogatásra vonatkozó, hibátlanul kitöltött jelentkezési adatlap, valamint a pályázati kiírásnak alaki (1 példány papíralapon vagy elektronikus úton e-papíron keresztül) és tartalmi szempontból teljes mértékben megfelelő, összes szükséges melléklet - az esetleges hiánypótlási felhívást teljesítve - határidőben történő benyújtása mellett tekinthetők érvényesnek.

  VII.

A pályázat elbírálása

 1. Automatikus érvénytelenséget eredményez – papír alapon történő benyújtás esetén - a pályázati anyag jelen kiírás VI. fejezetben foglaltaktól eltérő kötése vagy a roncsolással bontható lezárás elmulasztása, amelyre hiánypótlási felhívás nem kerül kibocsátásra.

 2. A hiánypótlás a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül teljesíthető az Önkormányzati Ügyfélszolgálatokon személyes leadással vagy elektronikus úton e-papíron keresztül. A dokumentum hitelessége mind papír alapú- mind elektronikusan benyújtott dokumentumok esetén a benyújtó felelőssége.

 3. Az elektronikus úton megküldött hiánypótlás kézhezvételének napja az a nap, amikor a pályázó az internetes hivatkozást megnyitja. Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely igazolja, hogy az iratot átvették. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja az Önkormányzat számára, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, akkor az iratot az értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő 3 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

 4. A hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 5. Hiánypótlásra a megadott határidőkön belül egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

 6. A pályázatokat a jogszabályi felhatalmazás alapján a Bizottság bírálja el.

 7. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. (4. sz. melléklet Támogatási szerződés – tervezet minta).

 8. Az elnyert pályázati összeg a pályázó személyéhez és a pályázattal érintett ingatlanhoz kötött, jogutódlásra nincs lehetőség.

  VIII.

Támogatási szerződés kötése, megszegésének jogkövetkezményei, elszámolás

 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Önkormányzat és a pályázó között a Bizottság által hozott határozat, illetve a Pályázó által benyújtott pályázati anyag alapján jelen Pályázati Kiírás 4. sz. melléklete szerinti szerződés jöjjön létre. A szerződésben foglalt munka a későbbiekben nem változtatható, még külön kérésre sem, amennyiben a Pályázó attól eltér, az szerződésszegésnek minősül.

 2. Amennyiben a Pályázó a Pályázati Kiírás 4. sz melléklete szerinti szerződésben foglalt adataiban (pl.: bankszámlaszám) változás áll be a pályázat benyújtása és szerződéskötés közötti időben, úgy a Pályázó a változást a bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 10 munkanapon belül köteles bejelenteni és a bejelentést iratokkal igazolni.

 3. A szerződésben foglalt adatok változásában történt változás be nem jelentéséből adódó károkért és hátrányokért a Pályázó felel.

 4. Ha a Pályázó a támogatási szerződés elkészültéről szóló, az Iroda által megküldött értesítéstől számított 22 munkanapon belül a támogatási szerződést nem írja alá, az elállásnak minősül. (Az elektronikus úton megküldött értesítés kézhezvételének napja az a nap, amikor pályázó az internetes hivatkozást megnyitja. Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely igazolja, hogy az iratot átvették. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja az Önkormányzat számára, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, akkor az iratot az értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő 5 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

 5. Ha a Pályázó az aláírt, ellenjegyzett támogatási szerződést az Iroda által megküldött értesítéstől számított 22 munkanapon belül nem veszi át, az elállásnak minősül. (Az elektronikus úton megküldött értesítés kézhezvételének napja az a nap, amikor pályázó az internetes hivatkozást megnyitja. Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely igazolja, hogy az iratot átvették. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja az Önkormányzat számára, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, akkor az iratot az értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő 5 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

 6. A pályázattól való esetleges visszalépési szándékot a magánszemély írásban köteles jelezni az Iroda felé. A bizottsági döntést követő visszalépés esetén a magánszemély a nyílászáró felújítási pályázatokon való részvételből 2 évre kizárásra kerül.

 7. A költségvetési támogatások felhasználását ha ennek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak közbeszerzés alkalmazásához kell kötni és a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 8. A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított 365 nap alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a magánszemély a támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

 9. Az elszámolást a pályázatot lebonyolító Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodának címezve kell benyújtani. A szerződés szerinti szakmai igazolást követően a pénzügyi ellenőrzést, lebonyolítást és kifizetést a Pénzügyi Iroda intézi.

 10. Ütemezett elszámolásra nincs lehetőség.

 11. A Pályázó legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül köteles benyújtani az elszámolást. Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumok csatolandóak 2 példányban a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodák egyikén vagy postai úton, illetve amennyiben a magánszemély (Pályázó) rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH; KRID kód:500127390) e-papíron keresztül:

  • A mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött számla/számlák másolata. A számla(ák) mindkét példányára a pályázónak tollal rá kell írnia a következőket:

   • 2024. évi VII. kerületi nyílászáró pályázati forrásból támogatva”,

   • az eredetivel mindenben azonos másolat,

   • A pályázó(k)nak alá kell írniuk a számlamásolatokat,

   • Készpénzfizetési számla esetén a számlán/kon fel kell tüntetni, hogy „fizetve”.

  • Nyilatkozat a helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozással kapcsolatban (5. számú melléklet)

  • Színes fotódokumentáció az elkészült munkáról.

Műanyag és fa nyílászárókat érintő pályázat esetén a fa- illetve a műanyag nyílászárók tekintetében külön-külön számla benyújtása szükséges

 1. A jelen kiírásban foglalt határidő elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A pályázati kiírásban megjelölt ügyintézési határidőkbe nem számítanak bele az ünnepnapok és a közigazgatási szünet időtartama, ez alól kivételt jelentenek a jelen fejezet 7. és 10. pontjaiban foglalt határidők.

 2. A támogatás folyósítása a VIII. fejezet 10. pontban foglalt dokumentumok benyújtása alapján történik. Az elszámolás során kizárólag a Bizottság által elfogadott, elvégzett munkákról kiállított számlák, azok egyidejű benyújtása mellett fogadhatók be. Ha a benyújtott számlák alapján a megítélt támogatás teljes összege nem fizethető ki, úgy hiánypótlási felhívás alapján egyszeri 5 munkanapon

belüli – hiánypótlásra van lehetőség (kézbesítési vélelem ebben az esetben is a VII. fejezet 3) pontja alapján értendő). Amennyiben ez nem vagy nem megfelelően teljesül, úgy ezt követően nem nyújtható be és nem fogadható be elszámolás kiegészítéseként további számla, a támogatás folyósítása a már befogadott számlák alapján történik.

 1. Az Önkormányzat a magánszeméllyel kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint az elszámolást követően 60 napon belül átutalja a támogatás összegét. (utófinanszírozás)

 2. A felújítási pályázat során elnyert támogatáson, valamint a költségvetésében szereplő munkákon és az ott megjelölt összegen felüli többletköltség a magánszemélyt terheli.

 3. Ha a felújítás tényleges költsége kevesebb, mint a támogatási szerződésben szereplő összeg, úgy ennek megfelelően az összes támogatás összege is arányosan csökken.

 4. A nyílászárók felújítási munkáinak készültségét, elvégzését a Polgármesteri Hivatal bármikor ellenőrizheti.

 5. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának munkatársai és a Bizottság tagjai a támogatási szerződés szerinti összes támogatással érintett felújítási munkálatok dokumentációiba betekinthessen.

 6. A magánszeméllyel kötött támogatási szerződésben foglaltak súlyos megszegése (súlyos megszegésnek minősül: a határidők be nem tartása, a szerződéstől eltérő munkák elvégzése) esetén az Önkormányzat jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására A szerződések egyoldalú felmondását az Iroda készíti elő.

  A pályázati kiírás mellékletei:

kohezios_alap