PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére növényesítés támogatására

 

2024. év

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 116/2024. (III.19.) döntése alapján a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesítésének támogatására.

 

A jelen felhívás meghirdetésekor az Önkormányzat költségvetésében 8.000.000 forint, azaz nyolcmillió forint áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2024. október 31. napjáig.

 

A támogatás vissza nem térítendő (utófinanszírozás formájában), mértéke a pályázati költségvetés legfeljebb 80 %-a (a pályázati tevékenység függvényében), mely azonban nem lehet több mint 500.000,- Ft.

 

A Pályázati felhívás és mellékletei az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy az erre vonatkozó igény telefonon (06-1-462-3289) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően megküldésre kerül elektronikusan az igénylő részére.

 

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő

         a) társasházak

         b) lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.)

         c)           önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek)

         d) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó  intézmények.

 

Támogatható tevékenységek köre:

1.     Meglévő zöldfelület beültetése cserjékkel, évelőkkel.

2.     Meglévő zöldfelület termőképességének javítása, komposzt vagy szerves trágya bekeverésével vagy termőföldföld ráhordásával.

3.     Fák ápolása szakember által, facsemeték kivételével:

a)     ifjítás, gallyazás, gyökérmetszés, odúkezelés, kötözés keletkezett sebfelületek kezelésével,

b)     vadgesztenyefa vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védelme, hatóanyag gyökfőnél történő beinjektálásával,

c)     elhalt fa kivágása és pótlása legalább 14/16 cm törzskörméretű díszfa ültetésével, nem megfelelő telepítési feltételek esetén planténerbe ültetett 10/12 cm törzskörméretű díszfával.

4.     Burkolt udvarokban nagyméretű, lehetőleg legalább 60x60x80 cm-es planténerek kihelyezése, feltöltése termőfölddel, beültetése fákkal, cserjékkel, évelőkkel.

5.     Növényesítéshez kapcsolódó szállítás költsége.

6.     Függőfolyosók korlátainak díszítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetés egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel, öntözésükre csepegtető rendszer kialakítása.

7.     Növényesítéshez kapcsolódó eszközök (pl. gereblye, metszőolló, kapa, ültetőlapát, kultivátor, ásó, ültetőkanál, sövénynyíró, stb.).

8.     Épület utcai homlokzatán található ablakok és erkélyek legalább felének növényesítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetésük egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel.

9.     Faültetés meglévő zöldfelületen.

10.  Régi, balesetveszélyes növényágyás felújítása.

11.  Új zöldfelület kialakítása az alábbi esetekben:

a)     burkolat feltörése és eltávolítása, talajcsere 50-100 cm vastagságban, vagy hasonló mélységben átkeverés komposzttal/szerves trágyával, növényágyás kialakítása, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

b)     kiemelt ágyás készítése burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával, ágyás feltöltése komposzttal és/vagy szerves trágyával kevert termőfölddel legalább 40 cm vastagságban, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

c)     zöldtető kialakítása a ház udvarán, erre alkalmas tetőzeten.

12.  Régi, balesetveszélyes növényágyás elbontása, helyette új zöldfelület kialakítása az alábbi esetekben:

a)     burkolat feltörése és eltávolítása, talajcsere 50-100 cm vastagságban, vagy hasonló mélységben átkeverés komposzttal/szerves trágyával, növényágyás kialakítása, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

b)     kiemelt ágyás készítése burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával, ágyás feltöltése komposzttal és/vagy szerves trágyával kevert termőfölddel legalább 40 cm vastagságban, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

 

A megvalósulást követően a gondozást/ápolást a pályázónak kell biztosítania.

A megvalósítási helyszín nem térhet el a pályázatban megadott címtől, a közterület határain kívülre nem eshet.

 

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

 

-        A pályázat benyújtásának határideje: a kiírást követően folyamatos, egészen 2024. október 31. napjáig. A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

-        A pályázat a pályázati kiírás meghirdetését követően azonnal beadható és folyamatosan történik a döntés-előkészítés.

-        A pályázat benyújtásának módja: postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) feladni egy példányban papír alapon és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi növényesítési pályázat” vagy

-        elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) lehet benyújtani.

-        Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő dátum számít a benyújtás időpontjának. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-        A döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal végzi.

-        A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.

-        A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: folyamatos, de legfeljebb a pályázat benyújtásának határidejét követő 30. nap, azaz 2024. november 30.

-        A pályázatok tartalmi és formai szempontból is értékelve lesznek. A pályázatok borítékbontását a Polgármesteri Hivatal végzi. A bontási jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érvényes és érvénytelen pályázatokat, valamint azon pályázatokat, melyek hiánypótlással érvényessé tehetők. Ha a pályázó a pályázatot hiányosan, hibásan nyújtotta be és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, melyek hiánypótlás során pótolhatók, hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre a pályázó részére.

-        Egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra az eljárás során.  A hiánypótlási felhívás elektronikusan, azaz cégkapun/ügyfélkapun vagy postai úton tértivevényes küldeményként kerül kiküldésre. Az elektronikusan kiküldött hiánypótlási felhívás esetén a kézhezvétel napja az a nap, amikor a pályázó a dokumentumot letölti. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, az iratot az értesítési gazolásban feltüntetett időpontot követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekintetni (kézbesítési vélelem).

-         A hiánypótlást a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell teljesíteni.

·       A hiánypótlás benyújtásának módja:

-        postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi növényesítési pályázat hiánypótlás” vagy

-        elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) lehet benyújtani.

-        Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Elektronikus úton (ügyfélkapun, cégkapun keresztül) történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A pályázat eredménye az Önkormányzat honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerül, valamint a pályázók elektronikus úton, azaz ügyfélkapun illetve cégkapun keresztül vagy postai úton értesítést kapnak.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés aláírásától számított 120. nap.

 

A pályázati támogatás folyósítására az elszámolást követően kerülhet sor.

 

 A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotörvény.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az infotörvény 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársa, Bordás Ágnes a 06-1-462-3289 telefonszámon.

 

Budapest, 2024. március

 

Niedermüller Péter

polgármester

 

A pályázati felhívás mellékletei:

1.     számú melléklet: TÁJÉKOZTATÓ a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó vissza nem térítendő 2024. évi növényesítési pályázati támogatásról

2.     számú melléklet: Pályázati adatlap

3.     számú melléklet: Felhatalmazó levél minta

4.     számú melléklet: Városi szennyezett levegőt tűrő fás szárú növények

5.     számú melléklet: Támogatási szerződés minta

6.     számú melléklet: Segédlet

kohezios_alap