PÁLYÁZATI KIÍRÁS

magasnyomású mosóberendezés beszerzésének támogatására

2024.

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága

pályázatot hirdet

 

magasnyomású mosó berendezés beszerzésének támogatására,

 

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosított forrás terhére.

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerület köztisztasági állapotának javítása.

 

Pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

-          társasházak,

-          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.).

 

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke a pályázó által benyújtott és a döntéshozó által elfogadott a pályázati adatlapon rögzített pályázati költségvetés, (amely a beszerzésre tervezett magasnyomású mosó berendezés becsült költségét tartalmazza), illetve a megvalósítás után benyújtott, elfogadott kiadás összegének 100%-a, mely azonban nem haladhatja meg a 110.000,- Ft-ot.

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel. (A szállítási költség, hosszabbító, külön plusz tömlő nem támogatható.)

Pályázónként 1 db magasnyomású mosó berendezés beszerzése támogatható.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen vagy postai úton:

-          A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A zárt borítékra kérjük ráírni: „2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzése pályázat”, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap formában a benyújtás időpontját. Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzése pályázat”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

A pályázat Polgármesteri Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtható: a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2024. szeptember 30. napja 24:00 óráig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

-    kitöltött „Pályázati Adatlap” (1. sz. melléklet)

·         közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlési határozat másolata,

·         a pályázó társasház, lakásszövetkezet közgyűlésének pályázati részvételre vonatkozó döntése, és a döntésben rögzítve a tulajdonosi közösségi nyilatkozata, hogy a beszerzett magasnyomású mosóberendezés támogatásától számított 3 éven keresztül, időjárástól függően, fagyveszély mentes időben, előreláthatóan március 15-től - november 30. napjáig, legalább heti 2 alkalommal elvégzik/elvégeztetik a társasházi ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz vizes takarítását.

(a pályázat benyújtása és a vizes takarítás rendszeres elvégzése ügyében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti közgyűlési döntés szükséges), 

 

·         - A pályázati kiírás előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett magasnyomású mosó berendezés számla másolata, amennyiben sor került ilyen beszerzésre.

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlapot két helyen szükséges aláírni, valamint amennyiben a pályázati adatlapon rögzítetten kívül, külön nyilatkozat tételre kerül sor, a külön nyilatkozatot is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

Hiánypótlási lehetőség nem biztosított a pályázat egyszerűsége miatt. 

Pályázat elbírálása, döntés

-          A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követően. Az elbírálás folyamatosan történik a fedezet erejéig.

-          Az értékelés szempontjai, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeget a beadott pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja:

A pályázatok benyújtási sorrendje.

Azonos benyújtási időpont esetén:

a) a pályázat pályázati adatlapon rögzített költségvetése értékében a pályázat kiírását megelőzően 6 hónapnál nem régebben beszerzett magasnyomású mosó berendezés megléte és ennek a vonatkozó számla másolatával történő igazolása.

b) a tisztításra kerülő járdafelület területének nagysága.

A döntéshozó döntése alapján a támogatás mértéke kevesebb is lehet az igényelt támogatás összegénél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon pl.ügyfélkapun/cégkapun keresztüli beküldés helyett e-mailben került benyújtásra,

-       a pályázat hiányosan került benyújtásra, a pályázati adatlap hiányosan került kitöltésre, a pályázati dokumentumok nem teljeskörűen kerültek csatolásra.

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. november 30.

Jogorvoslat

A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzése pályázat jogorvoslati kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen: papír alapon egy példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

A zárt borítékra kérjük ráírni: 2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzése pályázat jogorvoslati kérelem.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Polgármesteri Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kitöltött felhatalmazó levél (2. sz. melléklet).

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számla és az alábbiakban leírt dokumentumok benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 3 hónap.

 

Az elszámolás módja:

Az eredeti számla hitelesített másolatának, a kifizetést igazoló bankszámlakivonat (pénztárbizonylat) hitelesített másolatának, a beszerzett magasnyomású mosóról fényképnek, a szerződés és a hozzájuk kapcsolódó árajánlat másolatoknak (amennyiben keletkeztek a beszerzés során), a beszerzett magasnyomású mosó berendezés a pályázati kiírás műszaki követelményének (legalább 100 bar nyomás, vagy az alacsonyabb nyomás alkalmazásának szükségessége indoklása) való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodára történő benyújtásával történik.

Az elszámolást a pályázat kiírása időpontja előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett magasnyomású mosó berendezések esetében is be kell nyújtani.

A megvásárolt magasnyomású mosó számlája/számlái a pályázat kiírását megelőző 6 hónapnál nem lehet(nek) korábbi keltezésűek. 

 

Az elszámolandó számlára rá kell vezetni: a ”2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzésére vonatkozó pályázat terhére elszámolva”.

 

Amennyiben a számlával igazolt, elfogadott költség összege kevesebb, mint a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg, a kifizethető támogatás összege a számlával/számlákkal igazolt, elfogadott költség összege. Amennyiben a számlával/számlákkal igazolt, elfogadott költség összege megegyezik vagy magasabb mint a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg, a kifizethető támogatás összege a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg összege.

 

A magasnyomású mosó berendezés költsége támogatható, és nem támogatható a szállítási díj, hosszabbító, külön plusz tömlő, esetleges közbeszerzés költsége.

A támogatás átutalását megelőzően a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája munkatársa szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a beszerzett magasnyomású mosóberendezés meglétét. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Az elszámolás elfogadását követő 60 napon belül kerül folyósításra a pályázó részére a támogatás.

 

A Polgármesteri Hivatal  a támogatás összegének átutalásától számított 3 éven keresztül utóellenőrzéseket (helyszíni ellenőrzéseket) végezhet szúrópróbaszerűen. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával megállapításra kerül, hogy a pályázó nem végzi legalább heti 2 alkalommal az ingatlanhoz kapcsolódó járdafelület vizes takarítását, elektronikusan vagy postai úton figyelmeztetésre kerül sor, a második figyelmeztetést követően, az érintett lakóközösségnek a kapott támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére. A kamat összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az Önkormányzat követelésének érvényesítését a 2. számú melléklet szerinti felhatalmazó levél biztosítja.

A vizes takarítást kár okozás és veszélyhelyzet okozása nélkül, kellő körültekintéssel szükséges végezni, a körülményeknek és a járdaburkolat műszaki állapotának megfelelő nyomást választva. Fagyveszélyes időszakban vizes takarítás nem végezhető. Az esetleges károkozásért felel a pályázó. A járdatakarítás során vegyszermentes víz vagy szükség estén biológiailag lebomló, kutyákra és a környezetre ártalmatlan készítményt alkalmazható.

 

Amennyiben a pályázat nyertese az elszámolás benyújtására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb három hónappal történő meghosszabbítását.

·         E kérelem benyújtásának módja:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi magasnyomású mosóberendezés beszerzése pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf  formátumban. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

papír alapon egy példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          A kérelemről való döntést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-          A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

 

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt nem tartja be, megszűnik a jogosultsága a támogatási összegre.

 

A támogatás összegének átutalását követő 3 évben jelen pályázatra a pályázó nem nyújthat be új pályázatot, amennyiben benyújtásra kerül, az érvénytelennek minősül.

 

Nyilvánosság

 

Támogatás felhasználása esetén a pályázó saját költségén, az ingatlanon jól látható helyen, A4-es méretben, táblát helyez ki a következő szöveggel: „A járdafelület vizes takarításához használt magasnyomású mosóberendezés beszerzésére Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával került sor.” (Ezt a pályázónak legalább egy darab fényképpel kell igazolnia az elszámoláskor.)

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Juhászné Farkas Matild a +36-1-462-3104-es telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv. alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

Pályázati adatlap


Budapest, 2024.

                  Niedermüller Péter 

                    polgármester

kohezios_alap