PÁLYÁZATI KIÍRÁS

kerékpártárolók/kerékpártámaszok kialakításának támogatására

2024.

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet

 

 kerékpártárolók/kerékpártámaszok kialakításának támogatására.

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élő lakosok kerékpár tárolási lehetőségeinek javítása. Pályázni lehet kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítására.

 

Pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

-          társasházak,

-          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.).

 

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke a pályázó által benyújtott és a döntéshozó által elfogadott a pályázati adatlapon rögzített pályázati költségvetés, (amely a beszerzésre tervezett kerékpártároló/kerékpártámasz becsült költségét tartalmazza).

 

Támogatási intenzitás 100%, ami azonban nem haladhatja meg a 200.000,- Ft-ot.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

A támogatás felhasználható kerékpártároló/kerékpártámasz vásárlására, a biciklik tárolását segítő egyéb kiegészítő felépítmények kialakítására, valamint a szállítási költség és összeszerelés finanszírozására. A pályázat terhére elszámolható új, vagy a pályázat benyújtása előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett kerékpártároló/kerékpártámasz.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen:

papír alapon egy példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A zárt borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítása pályázat”, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap formában a benyújtás időpontját. Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának. A pályázat Polgármesteri Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

·         postai úton:

Postai ajánlott küldeményként egy példányban az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítása pályázat”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat a támogatási keret kimerüléséig nyújtható be, de legfeljebb 2024. szeptember 30. napja 24:00 óráig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

·         Kitöltött „Pályázati Adatlap” (1. sz. melléklet)

  • Közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlési határozat másolata
  • A pályázó társasház, lakásszövetkezet közgyűlésének pályázati részvételre vonatkozó döntése. (A pályázat benyújtásához a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti közgyűlési döntés szükséges) 

·         A pályázat benyújtása előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett kerékpártárolóról/kerékpártámaszról szóló számla másolata, amennyiben sor került ilyen beszerzésre.

·         A társasház udvarának/közös tulajdonú területének rajza, melyen megjelölésre kerül a tervezett kerékpártároló/kerékpártámasz helye, ugyanis annak közterületen (pl. járdán) történő elhelyezése tilos.

·         költségvetés

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlapot két helyen szükséges aláírni, valamint amennyiben a pályázati adatlapon rögzítetten kívül, külön nyilatkozat tételre kerül sor, a külön nyilatkozatot is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

Hiánypótlási lehetőség nem biztosított a pályázat egyszerűsége miatt. 

Pályázat elbírálása, döntés

-          A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

 

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtását követő bizottsági ülésen. Az elbírálás folyamatosan történik a fedezet erejéig.

 

Az értékelés szempontjai: A pályázatok benyújtási sorrendje.

 

A döntéshozó döntése alapján a támogatás mértéke kevesebb is lehet az igényelt támogatás összegénél.

 

     A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon pl.ügyfélkapun/cégkapun keresztüli beküldés helyett e-mailben került benyújtásra,

-       a pályázat hiányosan került benyújtásra, a pályázati adatlap hiányosan került kitöltésre, a pályázati dokumentumok nem teljeskörűen kerültek csatolásra.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje:

A 2024. szeptember 30-a utáni első Városüzemeltetési Bizottsági ülés.

Jogorvoslat

A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítása pályázat jogorvoslati kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen: papír alapon egy példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

A zárt borítékra kérjük ráírni: 2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítása pályázat jogorvoslati kérelem.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Polgármesteri Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

 

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés aláírására.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számla és az alábbiakban leírt dokumentumok benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés aláírásától számított 3 hónap.

 

Az elszámolás módja:

Záradékkal ellátott – bizonylatokról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített másolatok. A bizonylatok pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok: bankszámlakivonat vagy a nyitó és záró egyenleget is tartalmazó internetes számlatörténet a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített másolata, vagy banki igazolás az átutalás teljesüléséről.

A bizonylatok záradékolásának módja: Az eredeti bizonylatokra a következő záradékot kell rávezetni: ”2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítására  vonatkozó pályázat terhére elszámolva”. Elektronikus számla elszámolása esetén a záradékolás a következők szerint fogadható el: a számla kiállítója a számla kibocsátásakor rávezeti a számlára a ”2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítására  vonatkozó pályázat terhére elszámolva”

Az elszámolás részeként fotódokumentáció benyújtása kötelező.

 

Az elszámolás a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodára történő benyújtással történik.

A pályázat terhére elszámolható a pályázat benyújtása előtt 6 hónapnál nem régebben beszerzett kerékpártároló/kerékpártámasz is. Ebben az esetben is be kell nyújtani a fent részletezett elszámolást.

A megvásárolt berendezés számlája/számlái a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapnál nem lehet(nek) korábbi keltezésűek. 

 

 

Amennyiben a számlával igazolt, elfogadott költség összege kevesebb, mint a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg, a kifizethető támogatás összege a számlával/számlákkal igazolt, elfogadott költség összege. Amennyiben a számlával/számlákkal igazolt, elfogadott költség összege megegyezik vagy magasabb mint a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg, a kifizethető támogatás összege a támogatási szerződésben rögzített keretösszeg összege.

 

A kerékpártároló/kerékpártámasz beszerzésén kívül a kialakításával kapcsolatos egyéb kiegészítő felépítmények, valamint a szállítási költség és az összeszerelés is támogatható.

 

A támogatás átutalását megelőzően a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a beszerzett kerékpártároló/kerékpártámasz meglétét. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Az elszámolás elfogadását követő 60 napon belül kerül folyósításra a pályázó részére a támogatás.

 

A Polgármesteri Hivatal  a támogatás összegének átutalásától számított 1 éven keresztül utóellenőrzéseket (helyszíni ellenőrzéseket) végezhet szúrópróbaszerűen.

Amennyiben a pályázat nyertese az elszámolás benyújtására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb három hónappal történő meghosszabbítását.

A kérelem benyújtásának módja:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként:

az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban kell feladni. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kerékpártároló/kerékpártámasz kialakítása pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”.Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          személyesen:

papír alapon egy példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

Ebben az esetben az irat Polgármesteri Hivatal általi érkeztetésének időpontja számít a benyújtás időpontjának.

 

A kérelemről való döntést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő. A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

 

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt nem tartja be, megszűnik a jogosultsága a támogatási összegre.

 

A támogatás összegének átutalását követő 3 évben jelen pályázatra a pályázó nem nyújthat be új pályázatot, amennyiben benyújtásra kerül, az érvénytelennek minősül.

 

Nyilvánosság

 

Támogatás felhasználása esetén a pályázó saját költségén, az ingatlanon jól látható helyen, A4-es méretben, táblát helyez ki a következő szöveggel: „A kerékpártároló kialakítására  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával került sor.”

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) keddenként 8:00 órától 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig, majd 13:00 órától 18:00 óráig, csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Bock Dorottya a +36-1-462-3225-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv. alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

Budapest, 2024. március

 

 

 

 

 

                  Sáli Annamária 

                    bizottsági elnök

kohezios_alap