PÁLYÁZATI KIÍRÁS

kapufigyelő rendszer kialakításának támogatására

2024.

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a 119/2024. (III. 19.) döntése alapján pályázatot hirdet

 

kapufigyelő rendszer kialakításának támogatására,

 

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása.

 

 

Pályázók köre

 

A pályázaton részt vehetnek a kapufigyelő rendszerrel még nem rendelkező,  a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

-          társasházak,

-          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),

-          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

-          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

-          egyházak.

 

 

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke a pályázó által benyújtott és a döntéshozó által elfogadott pályázati költségvetés (illetve a megvalósítás után benyújtott, elfogadott kiadások összegének) legfeljebb 50%-a lehet, mely azonban nem haladhatja meg a 250.000,- Ft-ot.

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen vagy postai úton:

-           A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban kell benyújtani zárt borítékban. Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.),  keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kapufigyelő pályázat”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtási határideje: 2024. július 30. napja 24:00 óra. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

kitöltött „Pályázati Adatlap” (1. sz. melléklet)

-     tartalomjegyzék,

-     tulajdonosi közösségi nyilatkozat a  kapufigyelő rendszer létesítéséről és legalább 3 évig történő üzemeltetéséről (a létesítés és üzemeltetés ügyében az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többség igenlő szavazata szükséges),

-     átláthatósági nyilatkozat (4. sz. melléklet) /kivéve társasházak/

-     önrészt bemutató igazolások az alábbiak szerint:

A pályázónak rendelkeznie kell a tervezett rendszer kiépítési költségek 50 %-ával, mint önrésszel, melyet elkülönítetten kezel (felújítási számla, értékpapír, egyéb önálló számla stb.) és erről banki igazolást, közgyűlési határozatot, közös képviselői nyilatkozatot, intézményvezetői nyilatkozatot, vagy az önrészként feltüntetett, a pályázati kiírás előtt 6 hónapnál nem régebben megvásárolt, műszakilag indokolt és önrészként elfogadható eszközök, munkák számláinak 1 db másolatát kell benyújtani.          

-     közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlési határozat másolata

-     költségvetés.

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát két helyen alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

-          A Hivatal Városüzemeltetési Irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében. 

·         A hiánypótlás benyújtásának módja  elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen vagy postai úton:

-          papír alapon egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban kell benyújtani zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.),  keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kapufigyelő pályázat hiánypótlás”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

Pályázat elbírálása, döntés

-          A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követően.

-          Az értékelés szempontjai, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeget a beadott pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja:

A pályázatok beérkezési sorrendje. (A hiánypótlást igénylő pályázatok esetén a sikeres hiánypótlás időpontja lesz az irányadó).

Azonos beérkezési időpont esetén:

a) 50 % vagy nagyobb önrész vállalása,

b) a pályázat költségvetése értékében a pályázat kiírását megelőzően 6 hónapnál nem régebben beszerzett kapufigyelő rendszer megléte és ennek számlával történő igazolása.

c) a rendszer kiépítésével védett lakások száma.

A döntéshozó döntése alapján a támogatás mértéke kevesebb is lehet az igényelt támogatás összegénél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon pl. e-mailben került benyújtásra,

-       a hiánypótlás nem, hiányosan vagy késedelmesen történt,

-       vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén, ha nem kerül igazolásra, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. szeptember 30.

Jogorvoslat 

A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja:

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

-          papír alapon egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban kell benyújtani zárt borítékban. Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.),  keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A zárt borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kapufigyelő rendszer pályázat jogorvoslati kérelem”, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság (veszélyhelyzet esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere) dönt.

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kitöltött felhatalmazó levél (ld. 2. sz. melléklet).

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 6 hónap.

 

A pályázat teljes költségvetésével el kell számolni, az önrésszel és a támogatással is.  

Az elszámolás módja:

Az eredeti számlák bemutatása mellett, a számlák hitelesített másolatának, a kifizetést igazoló bankszámlakivonatok (pénztárbizonylatok) hitelesített másolatának, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőnek, a fotódokumentációnak, a szerződések és a hozzájuk kapcsolódó árajánlat másolatoknak, a kapufigyelő telepítés készre jelentésének, a kiépített rendszernek a pályázati kiírás műszaki követelményrendszerének való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodára történő benyújtásával történik.

Az elvégeztetett munkálatok, megvásárolt eszközök számlái a pályázat kiírását megelőző 6 hónapnál nem lehetnek korábbi keltezésűek. 

 

Az elszámolandó számlákra rá kell vezetni: a ”2024. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat terhére elszámolva”.

 

Amennyiben a számlákkal igazolt költségek összege kevesebb mint a támogatás kétszerese, a kifizethető támogatás összege arányosan csökken.

 

A támogatások átutalását megelőzően a Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársa szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a telepített rendszer megfelelő műszaki állapotának fenntartását. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Az elszámolás elfogadását követő 60 napon belül kerül folyósításra a pályázó részére a támogatás.

 

A Hivatal utóellenőrzéseket végezhet szúrópróbaszerűen a támogatások átutalását követően is. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó hibájából a rendszer működésképtelenné válik, az érintett lakóközösségnek a kapott támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére. A kamat összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az Önkormányzat követelésének érvényesítését a 2. számú melléklet szerinti felhatalmazó levél biztosítja.

 

 

Amennyiben a pályázat nyertese az elszámolás benyújtására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb három hónappal történő meghosszabbítását.

·         E kérelem benyújtásának módja:

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

-          papír alapon egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban kell benyújtani zárt borítékban. Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.),  keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.).  A zárt borítékra kérjük ráírni: „2024. évi kapufigyelő rendszer pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-          A kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-          A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

 

 

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt nem tartja be, megszűnik a jogosultsága a támogatási összegre.

 

 

Nyilvánosság

 

A támogatás/ a támogatás egy részének felhasználása esetén a pályázó saját költségén, az ingatlanon jól látható helyen, A4-es méretben, táblát helyez ki a következő szöveggel: „A kapufigyelő rendszer kiépítése Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával készült.” (Ezt a pályázónak legalább egy darab fényképpel kell igazolnia elszámoláskor.)

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.).

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3222-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv.1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

 

Budapest, 2024.

 

                  Sáli Annamária 

                    bizottsági elnök

kohezios_alap