PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a 138/2024. ( III.19. ) döntése alapján pályázatot hirdet

 

hevederzár felszerelésének támogatására,

 

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének javítása.

 

 

Pályázók köre

 

A VII. kerület közigazgatási területén lévő  lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, amennyiben a lakás még nem rendelkezik hevederzárral.

 

A pályázó lakcíme megegyezik a pályázati hely címével! A lakás kizárólag a pályázó és vele együtt élő személyek lakhatására szolgál. A lakcímen lévő cég, székhely, szálláshely kizáró ok.

 

 

A támogatás formája, mértéke

 

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke a hevederzár és felszerelése számlaösszegének 50 %-a, de nem haladhatja meg a 40.000 forintot.

Mindennemű többletköltség a pályázót terheli. 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

elektronikusan:

https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

személyesen vagy postai úton:

-          A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben. Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással: keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig .

Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi hevederzár  pályázat”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

-          a pályázat benyújtási határideje: 2024. augusztus 31. napja 24:00 óra. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

-      tartalomjegyzék,

-      kitöltött Pályázati Adatlap (a pályázati kiírás 1. sz. melléklete). A pályázati adatlapon jelezni kell, ha a pályázati kiírást megelőző 6 hónapnál nem régebben vásárolt, felszereltetett hevederzárral kívánnak pályázni. Ebben az esetben csatolni szükséges a kapcsolódó számlák 1 db hitelesített másolatát és a kivitelező nyilatkozatát, hogy felszerelte a hevederzárat.

-      fotó az ajtó belső oldaláról, ahova a hevederzárat kívánják felszereltetni  

-      a kialakítandó állapot rajza,

-   ha nem a lakás tulajdonosa a pályázó, szükséges a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.

- nyilatkozat arról, hogy a lakásban nem működik sem cégszékhely, sem vállalkozás

 

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni. 

 

Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

-          A Hivatal Városüzemeltetési Irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében. 

 

A hiánypótlás benyújtásának módja elektronikusan:

https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

 személyesen vagy postai úton:

-          -  A hiánypótlás benyújtásának módja: papír alapon egy példányban kell benyújtani, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben. Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással: keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig .

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi hevederzár pályázat hiánypótlás”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

 

Pályázat elbírálása, döntés

 

A pályázatok döntés-előkészítése, elbírálása folyamatos és a beérkezés sorrendjében történik.

 

-          A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.

 

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-   a pályázat benyújtása nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül történt,

-   a pályázó nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe,

- a pályázati címen lévő lakásban cég, székhely vagy szálláshely van,

-   a pályázat nem az előírt módon pl. e-mailben került benyújtásra,

-   a hiánypótlás nem, hiányosan vagy késedelmesen történt,

 

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2024. október 31.

     

 

A kézhez kapott támogató döntés alapján lehet megvásárolni és felszerelni/felszereltetni  a hevederzárat. A vásárlást és a felszerelést számlával kell igazolni, a felszerelt állapotról fotót szükséges készíteni, valamint a kivitelező nyilatkozatát csatolni kell a szakszerű felszerelésről.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat. A szerződésben a nyertesnek nyilatkozni kell:

-       a lakás a tulajdona

-       ha bérlő, mellékelni kell a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát

-       amennyiben a lakás két bejárattal rendelkezik, nyilatkozni kell, ha két darab hevederzár felszerelésére pályázik

-       ha a támogatást folyószámlára kéri: a folyószámla-tulajdonos neve, a számlavezető pénzintézet neve és a folyószámla száma, amelyre a támogatást igényli.

-       ha a nyertes pályázó nem rendelkezik folyószámlával: a támogatás összegét a nevére és lakcímére postai úton kéri kézbesíteni.

E nyilatkozatok a támogatási szerződés mellékletét képezik majd.

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 120. nap.

 

A pályázati támogatás folyósítására az elszámolást követően 30 napon belül kerül sor.A támogatás utólag, a pályázó által bemutatott eredetivel egyező, a Hivatal szakmailag illetékes irodája (továbbiakban: Iroda) által elfogadott számlamásolat és összeg alapján kerül folyósításra. A Hivatal a támogatás folyósítását megelőzően a berendezés megvalósítását (működőképességét) a helyszínen ellenőrizheti. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a hatásos védelemre alkalmatlan hevederzárat szereltetett fel, vagy a felszerelés nem szakszerűen történt, a támogatás nem folyósítható.

 

Amennyiben a pályázat nyertese a számlák és a kivitelezés szakszerűségének igazolására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb 60 nappal történő meghosszabbítását.E kérelem benyújtásának módja:

-       postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2024. évi hevederzár pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-       elektronikusan:

https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-       személyesen:

papír alapon, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

-          A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

-          Amennyiben a nyertes pályázó nem tartja be a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt, jogosultsága a támogatásra a szerződésszegés miatt megszűnik.

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet apályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.). Az Ügyfélszolgálatok nyitva tartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig.

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

Mellékletek

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3222-es telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

 

Budapest, 2024….

 

                   Sáli Annamária 

                    bizottsági elnök

kohezios_alap