Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

ötletpályázatot hirdet

a Budapest 150 emlékévhez kapcsolódó
erzsébetvárosi kulturális programok megvalósítására

 

A pályázat előzményei

1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest főváros. A jubileumi 150. évforduló megünneplésére Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 150 emlékévet hirdetett a 2023. évre, amelynek keretében nagyszabású programsorozat valósul meg a fővárosban.

E programsorozatba Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) is be kíván kapcsolódni kerületi programokon keresztül, amely elősegíti a helyi közösség identitásának, a lokálpatriotizmusnak erősítését, ugyanakkor ápolja a múlt hagyományait is.

I.       A pályázat célja

A pályázat célja olyan Erzsébetvárosban megvalósítandó kulturális programok, projektek (a továbbiakban együtt: program) ötleteinek bemutatása és kidolgozása, amelyek Budapest elmúlt 150 évében zajló folyamatos formálódását, a budapesti identitás esszenciáját, a főváros jelenét és jövőjét dolgozzák fel elsősorban Erzsébetváros, de akár egész Budapest vonatkozásában is. A beérkező pályázatok közül kiválasztott programok az emlékév helyben megvalósuló programjai közé fognak beilleszkedni.

A javasolt programokat az alábbi témakörökben várjuk:

1.     előadó művészeti programok megvalósítása (pl. színházi előadás, koncert, táncelőadás, felolvasó-est, stb.)

2.     képzőművészeti, fotóművészeti jellegű programok megvalósítása (pl. kiállítások, alkotások létrehozása)

3.     egyéb kulturális jellegű programok megvalósítása, helytörténeti kiadványok elkészítése

A pályázat elbírálása során kiválasztott programjavaslatok megvalósítása a pályázóval kötött támogatási szerződés keretében történik, az Önkormányzat teljes anyagi támogatásával. A pályázó részéről önerő biztosítása nem feltétel.

A javasolt programot annak figyelembevételével kell kidolgozni, hogy az 2023. ősze és 2024. tavasza közötti időszakban kerülhet megvalósításra.

A pályázatok megvalósítására 5.000.000 Ft összeg áll rendelkezésre.

 

II.     A pályázók köre

II.1. Gazdasági társaságok, civil szervezetek:

Pályázat benyújtására jogosult magyarországi székhellyel rendelkező, a kulturális életben tevékenykedő gazdasági társaság vagy civil szervezet.

II.2. Egyéni vállalkozók, magánszemélyek:

Pályázat benyújtására jogosult az a magyarországi székhellyel vagy lakcímmel rendelkező egyéni vállalkozó vagy magánszemély, aki a kulturális életben tevékenykedik.

III.   A pályázati eljárás szabályai

III.1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon lehet benyújtani.

Az adatlaphoz mellékelni kell a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatását (maximum 1 oldal terjedelemben), valamint a javasolt program költségtervét, opcionálisan együttműködési szándéknyilatkozatot (több szervezet/személy együttműködése esetén).

A pályázat benyújtásának módja: a pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az aláírt pályázati adatlapot, valamint a kapcsolódó dokumentumokat egy pdf fájlban kérjük megküldeni ügyfélkapun/cégkapun (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVIIPH KRID kód: 500127390) vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu).

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 16.

A pályázat befogadásáról e-mailben tájékoztatjuk a pályázót. A határidőn túl benyújtott vagy pályázat benyújtására nem jogosult pályázótól érkező pályázatok nem kerülnek befogadásra.

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén egy alkalommal van helye hiánypótlásnak, a hiánypótlási felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre. A hiánypótlás teljesítésére a közléstől számított 8 napig van lehetőség, a határidő elmulasztása jogvesztő.

III. 2. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A pályázatok elbírálása keretében a Bizottság előzetesen javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely programok kapcsolódjanak be a Budapest 150 emlékév erzsébetvárosi programsorozatába.

A Bizottság javaslatának figyelembevételével a Képviselő-testület dönt a kiválasztott programok megvalósítása érdekében a szükséges anyagi fedezet biztosításáról és a támogatási szerződések megkötéséről a Bizottság döntését követő 30 napon belül.

A Bizottság és a Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a Képviselő-testület döntését követő 10 napon belül elektronikus úton tájékoztatjuk a pályázókat a pályázati adatlapon szereplő e-mail címen.

III. 3. A pályázat elbírálásának szempontjai:

Az elbírálás során a Bizottság az alábbiakat veszi figyelembe:

1.     A pályázat és a költségvetési terv kidolgozottsága, megvalósíthatósága

2.     A pályázó eddigi munkássága

3.     A programnak a pályázat céljával való összhangja

4.     A megszólítandó célközönség köre, nagysága

A pályázatok közül előnyt élveznek azok, amelyek Középső- vagy Külső-Erzsébetvárosban valósulnak meg.

III.4. A támogatási szerződés megkötésére vonatkozó szabályok

A pályázatok elbírálását követően, a Képviselő-testület által kiválasztott programokhoz nyújtott támogatás vissza nem térítendő, folyósítása támogatási előleg formájában történik. A támogatás a program megvalósításával kapcsolatban felmerült költségekre számolható el. A támogatás elszámolására vonatkozó feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázó a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerinti felhasználását és annak szakszerű dokumentálását az Önkormányzat ellenőrizheti, amelynek során a pályázó együttműködésre köteles.

IV.   Egyéb információ

A pályázattal kapcsolatban további információ Fehérvári Anitától kérhető (Tel: 462-3339, E-mail: [email protected])


Budapest 150 emlékév ötletpályázat

Budapest 150 ötletpályázat_Pályázati adatlap

Budapest, 2023. március 14.

kohezios_alap