FELHÍVÁS

fiatalok művészeti és sport támogatásának igénybevételére

 

1.       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az erzsébetvárosi fiatalok részére nyújtott művészeti és sport támogatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 14/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanórán kívüli művészeti és sport foglalkozásokon való részvételéhez pénzbeli támogatást biztosít az alábbiak szerint:

A támogatás

a)       művészeti vagy sport foglalkozás díjához, különösen intézményi térítési díjhoz, tandíjhoz, tagdíjhoz, bérlet vagy edzés díjához vagy

b)       művészeti foglalkozáson való részvétel esetén eszköz vásárláshoz, bérléshez, karbantartáshoz igényelhető.

A támogatás sporteszközre és sportruházatra nem fordítható.

2.       A támogatást egy fiatal évente csak egy alkalommal, egy támogatási célra veheti igénybe,
a támogatás mértéke a kérelemben részletezett költségterv alapján igényelt összeg, de legfeljebb 50 000 Ft.  Amennyiben a fiatal a jelen felhívásban benyújtott kérelme alapján támogatásban részesül, abban az évben a fiatal tehetségek támogatásának igénybevételére kiírt pályázatra nem nyújthat be támogatási kérelmet.

Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat erejéig nyújt támogatást, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A támogatásra való jogosultság megállapítása a kérelmek benyújtásának sorrendje szerint történik, a költségvetési fedezet kimerülése esetén a jogosultság megállapítása tekintetében a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

3.       A kérelem benyújtására jogosult az a fiatal, aki

a)       Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él, és

b)       általános vagy középiskolai tanulmányokat folytat.

 

A támogatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani, amelyet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthat be az erre rendszeresített nyomtatványon.

A kérelem mellé csatolni kell:

a) a kérelmező lakcímkártyájának másolatát

b) a tanulói jogviszony igazolását

c) a foglalkozást biztosító intézmény, szervezet, egyéb szerv vagy személy igazolását a foglalkozásokon való rendszeres részvételről vagy a foglalkozást biztosító intézmény, szervezet, egyéb szerv vagy személy nyilatkozatát a foglalkozásra való befogadásáról, amennyiben a kérelem benyújtásakor a tanuló nem vesz részt a támogatással érintett foglalkozáson.

 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton kerül kiküldésre, a hiánypótlást 5 napon belül kell teljesíteni.

 

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti épületében érhető el.

A kérelem benyújtására 2023. március 1. – 2023. október 31. között van lehetőség

A kérelmet postai úton Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben, vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu) lehet benyújtani.

4. A támogatás felhasználásának szabályai

A támogatást előfinanszírozás formájában biztosítja az Önkormányzat.

Az Önkormányzat a támogatásra jogosult fiatallal vagy törvényes képviselőjével támogatási szerződést köt.

A támogatás a támogatási időszakban használható fel, mely a támogatásra való jogosultságot megállapító döntés napját követő hónap első napjától számított tíz hónapig tart.

A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a támogatási időszakot követő 30 napon belül el kell számolni.

Az elszámolás keretében csatolni kell a művészeti vagy sport foglalkozáson való részvételről, művészeti támogatás esetén az eszközvásárlásról, bérlésről, karbantartásról szóló számlát.

5.    A támogatásra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A támogatásra való jogosultságról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

6.      További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján
Csávás Kornéltól kérhető (06-1-462-3424, [email protected]).


Kérelem fiatalok művészeti és sport támogatására

kohezios_alap