PÁLYÁZATI KIÍRÁS

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

2023.

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a 49/2023. (III 13.) döntése alapján pályázatot hirdet

 

 

 

szénmonoxid érzékelő berendezés felszerelésének támogatására

 

 

a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

 

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 3.900.000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása.

 

 

Pályázók köre

A hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a)      lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

b)      háziorvosi rendelők,

c)      a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények.

 

 

A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

 

 

A támogatás mértéke

A támogatás lakásonként 7 évente, a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető.

A korábbi nyertes pályázatban nem megjelölt szobákra ez a korlátozás nem vonatkozik! A készülék felszerelésének költsége a pályázót terheli.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

 

·         személyesen vagy postai úton:

-           A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig . A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

-          a pályázat benyújtható: a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2023. szeptember 30. napja 24:00 óráig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

-            kitöltött „Pályázati Adatlap” (a pályázati kiírás 1. sz. melléklete),

-            magántulajdonban lévő lakás vagy bérlet esetében a társasház közös képviselőjének igazolása a lakásban lévő fűtésről és melegvíz készítő készülékről (a pályázati kiírás 2. sz. melléklete),

-            önkormányzati tulajdonban lévő lakás esetében az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (ügyfélfogadás: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria) igazolása a lakásban lévő fűtésről és melegvíz készítő készülékről (a pályázati kiírás 3. sz. melléklete),

-            intézmény, háziorvosi rendelő esetében a vezető nyilatkozata a fűtésmódról és a melegvíz készítő készülékről (a pályázati kiírás 4. sz. melléklete),

-            nyilatkozat, mely szerint a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 7 évben nem nyert támogatást szénmonoxid érzékelő berendezésre a jelenleg megpályázott szobák   tekintetében (a pályázati kiírás 5. sz. melléklete),

-            amennyiben releváns átláthatósági nyilatkozat (a pályázati kiírás 6. sz. melléklete),

-            vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő,

-            amennyiben a lakás cég székhelyként van bejelentve, az átláthatósági nyilatkozat kitöltendő a cégre vonatkozóan,

-            ha a pályázó nem azonos a magánszemély tulajdonossal, hozzájáruló nyilatkozat (7. sz. melléklet) kitöltése és csatolása szükséges.

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát két helyen alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

 

 

Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

-          A Hivatal Városüzemeltetési Irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, helyi önkormányzati képviselő által vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében. 

·         A hiánypótlás benyújtásának módja: 

-          személyesen vagy postai úton:

papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat hiánypótlás”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

 

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

 

Pályázat elbírálása, döntés

            A pályázatok döntés-előkészítése, elbírálása folyamatos és a beérkezés sorrendjében történik.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.

-          A döntést megalapozó értékelési szempontok:

 

o      A pályázatok beérkezési sorrendje.

o      Azonos beérkezési időpont esetén:

a készülék veszélyességi fokozata az alábbiak szerint:

·                hagyományos (fa-, széntüzelésű),

·                cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra),

·                kéménybe kötött gázkonvektor,

·                kéménybe kötött fürdőszobai gázmelegítő,

·                gázkonvektor (parapet)  

·                nyílt égésterű cirkó/kazán.

o      Azonos veszélyességi fokozatú készülékek esetén a veszélyeztetett személyek számát kell figyelembe venni.

o      Amennyiben azonos a veszélyeztetettek száma is, a veszélyeztetett kiskorúak száma határozza meg a sorrendet.

 

A döntés alapján a pályázónak juttatható készülék darabszáma kevesebb is lehet az igényeltnél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon, pl. e-mailben került benyújtásra,

-       vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén, ha nem kerül igazolásra, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

-  ha a lakásban vállalkozás működik,

-       ha a lakás cég székhelyként van bejelentve, és nem kerül igazolásra, hogy a cég átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2023. november 30.

 

-         A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhez vételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja:

·         postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat jogorvoslati kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Vagy

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

·         személyesen:

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

A döntésről való értesítés

A Hivatal a döntésről írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül, illetve helyi önkormányzati képviselő általi kézbesítéssel) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A berendezések átadása

A pályázók a nyertességükről való értesítés szerint személyazonosítást követően vehetik át a helyi önkormányzati képviselőjüktől vagy a Hivatal Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. sz. alatti épületében a Városüzemeltetési Iroda munkatársától a döntésben meghatározott darabszámú berendezést átvételi elismervény ellenében.

Ha a pályázó a készüléket nem személyesen veszi át, az azt átvevő személynek be kell mutatnia a pályázó két tanú által igazolt meghatalmazását.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti a jogát a berendezés átvételére. Az át nem vett értesítés esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

A készülék(ek)  átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.). Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

Mellékletek

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3222-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

kohezios_alap