PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLETÉBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, SZAKGIMNÁZIUMOK, GIMNÁZIUMOK ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján (a továbbiakban: Rendelet) pályázatot ír ki a Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest Főváros VII. kerületben székhellyel rendelkező általános iskolák, szakgimnáziumok, gimnáziumok és alapfokú művészeti iskolák programjainak támogatása céljából.

A pályázat az alábbi támogatási célokra nyújtható be:

1.      tanéven belüli, és a tanulmányok elmélyítéséhez kapcsolódó tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, iskolai programok, versenyek, előadások megszervezéséhez,

2.      tanéven belüli, gyermekek számára szervezett kirándulások, erdei iskola megszervezéséhez,

3.      pedagógusok egyéni vagy csoportos szupervíziójának támogatásához.

Egy pályázat keretében több célra is nyújtható be támogatási igény.

Az elszámolható költségek körét az 5. melléklet tartalmazza.

II. A pályázat benyújtására jogosult:

A Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest Főváros VII. kerületében székhellyel rendelkező általános iskola, szakgimnázium, gimnázium és alapfokú művészeti iskola alapítványa (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem a pályázat benyújtásával egyidejűleg is benyújtható.

III. Pályázati korlátozások:

1.      Nem nyújtható támogatás annak a Pályázónak, amely nem megfelelő vagy valótlan adatokat tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőre nem tett eleget.

2.      Nem nyújtható támogatás annak a Pályázónak, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben önkormányzati támogatással részben vagy egészben nem számolt el vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre vagy korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

3.      Jelen pályázati felhívás keretén belül egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

1.      A pályázatot kizárólag Erzsébetváros Önkormányzatának elektronikus pályázatkezelő felületén (https://palyazatkezelo.erzsebetvaros.hu) lehet benyújtani a felhívás 4. melléklete szerinti adatok megadásával. A pályázatkezelő felületére előzetesen regisztrálni szükséges.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázatkezelő rendszer által generált pályázati adatlap a Humánszolgáltató Irodára az elektronikus benyújtást követő 5 munkanapon belül, a pályázó szervezet hivatalos képviselője által aláírva beérkezzen.

2.     A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a)     a felhívás 1. melléklete szerinti költségtervet,

b)     a felhívás 2. melléklete szerinti, Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a felhívás 3. melléklete szerinti Közzétételi kérelmet.

 

3.      A pályázat hiányos benyújtása esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a támogatási kérelemben megadott elektronikus levélcímre kézbesítjük, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 8 nap. A határidő kezdő napja az elektronikus levél közlésének napja.

4.      A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)     az határidőn túl kerül benyújtásra, vagy

b)     azt nem a benyújtásra jogosult nyújtotta be.

 

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot a https://palyazatkezelo.erzsebetvaros.hu oldalon elérhető elektronikus pályázatkezelő felületen, regisztrációt követően lehet benyújtani 2023. május 21. napjáig.

A IV.1. pont szerinti aláírt pályázati adatlapot az elektronikus benyújtást követő 5 munkanapon belül a szervezet hivatalos képviselője által aláírva be kell nyújtani az alábbi módok valamelyikén:

-        személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Fehérvári Anita részére (1076 Budapest, Garay u. 5.) hétfő, kedd, csütörtöki napokon 8.00-16.00 óra között, szerdai napokon 8.00-18.00 óra között.

-        ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVIIPH KRID kód: 500127390)

-        e-papír alkalmazáson keresztül az epapir.gov.hu oldalon.

VI. A támogatás forrása, mértéke, támogatási intenzitás:

1.       A támogatás nyújtásához rendelkezésre álló keretösszeg: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében 15.000.000 Ft áll rendelkezésre e célra.

2.       A támogatás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

3.       A támogatás formája: egy összegben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

4.       Egy pályázó maximum 4.000.000 Ft összegű támogatásban részesülhet.

VII. A pályázatok elbírálásának módja, értesítés a támogató döntéséről

1.      A pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Csak a Rendeletben és a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázat részesülhet támogatásban.

2.      A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a)     a pályázati program mennyiben járul hozzá az iskolai tanulmányok elmélyítéséhez,

b)     a pályázati program és a költségvetés mennyire megalapozott, kidolgozott,

c)     a pályázati program mennyire igazodik az iskola hagyományaihoz, a már évek óta megrendezésre kerülő élményalapú, közösségformáló programokhoz.

3.      A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek az 1. és 3. támogatási cél megvalósítását célzó pályázati programok.

4.      Amennyiben az igényelt összegnél alacsonyabb összegű támogatást ítél meg a döntéshozó, a Pályázónak ehhez igazodóan módosítania kell a benyújtott költségtervét a támogatási szerződés megkötése előtt. A költségterv módosítása során az eredeti költségtervben szereplő tételeken túl, új tételek nem szerepeltethetők. A költségterv módosítására az erre irányuló elektronikus úton közölt felhívást követő 30 napon belül van lehetőség. Amennyiben a Pályázó a módosított költségtervet a felhívásban megjelölt határidőre nem nyújtja be, a támogatói döntés hatályát veszti.

5.      A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

6.      A pályázatok elbírálásáról a döntés meghozatalát követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek a pályázók. Továbbá Támogató a hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) közzéteszi a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét, a program megvalósításának helyét.

7.      A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Támogatott) a támogatási szerződés aláírására a 2022-2023. tanévre vonatkozó pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásának elfogadását követően lesz jogosult, amelyről a Támogató értesítést küld.

8.      A támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra” című dokumentum, ennek benyújtásáig a támogatási szerződés a Támogató részéről nem kerül aláírásra.

9.      A támogatási szerződés megkötéséhez a Támogatottnak be kell nyújtania továbbá az állami adóhatóság által kiállított köztartozásmentes igazolást, kivéve, ha a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának gördülékenyebbé tétele érdekében javasoljuk az adatbázisba történő regisztrációt! A szerződés megkötéséig be kell mutatni továbbá a Támogatott képviseletére jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát, kivéve, ha azt a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy a pályázathoz benyújtotta.

VIII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

1.       A támogatás összege a 2023. szeptember 1. – 2024. június 15. közötti időtartamban (támogatási időszak) felmerült, a pályázatban megjelölt programok megvalósításának költségeire fordítható.

2.       A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon köteles a támogatás felhasználásáról benyújtani a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3.      Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a Támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerű felhasználását és annak szakszerű dokumentálását a Támogató bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzések lefolytatása során a Támogatott együttműködésre köteles.

IX. Tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Fehérvári Anitától  (Tel: 462-3339; [email protected]) kérhető.

2. melléklet_költségterv

3. Közzétételi kérelem

4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

5. A támogatási kérelem adattartalma

6. melléklet elszámolható költségekkohezios_alap