PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) kiemelt feladatának tekinti a kerületben egészségügyi alapellátási feladatot ellátó háziorvosi szolgáltatók támogatását. Erre tekintettel Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosított támogatási keret terhére a 2023. évben a kerületben egészségügyi alapellátási feladatokat végző háziorvosi, házi gyermekorvosi és az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó szolgáltatók részére pályázatot ír ki az alapellátási tevékenységhez kapcsolódó rendelőhelyiség közüzemi- és helyiséghasználati díjának költségeihez való hozzájárulás céljából.

 

 

II. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot kizárólag Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával egészségügyi feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nyújthat be, amelynek tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

 

 

III. Pályázati korlátozások

 

1.      Valamennyi háziorvosi szolgáltató praxisonként egy pályázat benyújtására jogosult.

 

2.      Nem nyújtható támogatás annak a háziorvosi szolgáltatónak, amely a 2021-2022. évben nyújtott támogatással részben vagy egészben nem számolt el, vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre vagy korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

 

3.      Nem nyújtható támogatás annak a háziorvosi szolgáltatónak, amely nem megfelelő vagy valótlan adatokat tartalmazó pályázati adatlapot nyújtott be, vagy a hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőben nem tett eleget.

 

 

 

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi, formai követelményei, érvényessége:

 

1.      A pályázatot kizárólag a felhívás 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani papír alapon egy példányban.

 

2.      A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

a)      társas vállalkozás esetén az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányát (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta hitelesített másolatát). Az eredeti példány legkésőbb szerződéskötéskor bemutatandó.

b)      a felhívás 2. számú melléklete szerinti pályázó által tett nyilatkozatot,

c)      a felhívás 3. számú melléklete szerinti Átláthatósági nyilatkozatot.

 

3.      Az érvényesség feltétele a szabályosan kitöltött, eredeti aláírással, cégbélyegzővel ellátott pályázati adatlap és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása.

 

4.      A benyújtott pályázatok tartalmi felelősségért, az abban közölt adatok valódiságáért,
a szükséges mellékletek, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója a felelős.

 

5.      A pályázat hiányos benyújtása esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
A hiánypótlási felhívást a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímre kézbesítjük, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 5 munkanap. A határidő kezdő napja az elektronikus levél közlésének napja.

 

6.      A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)      határidőn túl kerül benyújtásra, vagy

b)      az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, vagy

c)      a hiánypótlás határidőben nem került benyújtásra.

 

 

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja

 

1. A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 27. (csütörtök)

2. A pályázat benyújtásának helye és módja:

 

A pályázat papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban nyújtandó be az alábbi módok valamelyikén:

 

·         Postai úton:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Iroda

1076 Budapest, Garay utca 5. címre.

Postára adási határidő: 2023. április 27. (csütörtök).

A borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat”

·         Személyesen:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5. 1. em./105. szoba)

 

VI. A rendelkezésre álló támogatás forrása, mértéke, támogatási intenzitás

1.    Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében e célra 21 600 000 Ft áll rendelkezésre.

 

2.   Az elnyerhető támogatás felső határa a pályázatot benyújtó egészségügyi szolgáltató által ellátott praxisonként bruttó 400 000 Ft.

 

3.   A támogatás formája: egy összegben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

4.   A támogatás igénybevételéhez saját forrás biztosítása nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

 

 

VII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

1.    A támogatás összege a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időtartamban (támogatási időszak) felmerült költségekre fordítható.

2.    A támogatás a felhívás 1. számú mellékletében szereplő, a pályázó háziorvosi szolgáltató egészségügyi alapellátási tevékenységéhez kapcsolódó rendelőhelyiség alábbi költségeire fordítható:

a)  felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében a közüzemi díjak (kizárólag a gázfogyasztás és a villamosenergia-fogyasztás költségének) finanszírozására;

bfogorvosi szolgáltatók esetében a helyiséghasználati díj (a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött szerződés alapján kiállított számlák) finanszírozására;

 

amely költség a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által kerül a háziorvosi szolgáltató részére továbbszámlázásra.

 

3.    A támogatás elszámolásának határideje: 2024. január 31.

 

 

VIII. A pályázat elbírálásának módja, értesítés a támogató döntéséről

 

1.   A beérkezett pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

 

2.   A pályázók a pályázat eredményéről a Bizottság ülését követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek.

 

3.   A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.


 

IX. Szerződéskötés, támogatás elszámolása

 

1.   A pályázat útján elnyert támogatással összefüggésben támogatási szerződés kerül megkötésre.

 

2.   A nyertes köteles az értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Amennyiben a szerződés aláírása határidőben nem történik meg, úgy azt a támogatásra jogosult részéről a támogatástól történő elállásnak tekintjük.  

 

3.   A szerződés határidőben történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. Támogató a szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül utalja át a támogatás összegét.

 

Támogatott a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást írásban
2024. január 31-ig köteles személyesen
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5. 1. em./105. szoba),
vagy
postai úton benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda 1076 Budapest, Garay utca 5. címre.
Postára adási határidő: 2024. január 31.

 

Az elszámolás pénzügyi beszámolóból áll, amelynek keretében:

 

-       A támogatott cél megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról az Ávr. 93.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal összesítőt kell csatolni.

-       A Támogatott kizárólag a támogatott cél megvalósításához kapcsolódó, a támogatási időszak alatt felmerült, és az elszámolási határidőig pénzügyileg kiegyenlített költségeket szerepeltetheti a beszámolóban.

-       Az elszámolás részeként csak azok a bizonylatok fogadhatóak el, amelyek a támogatott nevére és címére (székhely, telephely, bérlemény) kerültek kiállításra. Ha a bizonylaton a vevő címe és/vagy a felhasználási hely, fogyasztási hely címe eltér a támogatott székhelyétől, akkor igazolnia kell, hogy a bizonylaton feltüntetett cím hogyan kapcsolódik a működéséhez.

-       Támogatott köteles a pénzügyi elszámolás részeként, az összesítőben feltüntetett minden bizonylatról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített, az összesítő szerinti sorszámmal sorszámozott, másolatokat benyújtani.

-       Az elszámolásban szereplő eredeti bizonylatokat a megfelelő záradékkal kell ellátni: „……………… Ft összegben a ……………… számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” A záradékolás célja annak biztosítása, hogy a bizonylatot más elszámoláshoz nem használják fel.


 

Elektronikus számla elszámolása esetén a záradékolás a következők szerint fogadható el:

1)   a számla kiállítója a számla kibocsátásakor rávezeti a számlára a támogatási szerződés azonosító számát és az „elszámoló bizonylat” szöveget, vagy

2)   amennyiben a számla kiállítója nem záradékol, akkor a Támogatott nyilatkozatot köteles tenni az alábbiak szerint:

„Alulírott ……………… (hivatalos képviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozattal elektronikusan megküldött ……… sorszámú e-számla ………… Ft összegben/teljes összegben a ………… számú támogatási szerződés terhére lett elszámolva.”

A Támogatott képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt nyilatkozatot és az e-számlát elektronikus úton a [email protected] e-mail címre, valamint a nyilatkozat eredeti példányát papír alapon is szükséges megküldeni az elszámolás részeként.

 

-       A bizonylatok pénzügyi teljesítését igazolni kell.

A pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok: készpénzben teljesített fizetés esetén kiadási pénztárbizonylat vagy a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartás (időszaki pénztárjelentés, naplófőkönyv) hitelesített másolata. Banki átutalás esetén bankszámlakivonat vagy a nyitó és záró egyenleget is tartalmazó internetes számlatörténet hitelesített másolata, vagy banki igazolás az átutalás teljesüléséről.

 

-       A Támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik az általános forgalmi adó alanyiságáról, illetve a támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó levonási jogosultságáról.

-       A Támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött.

 

A pénzügyi elszámolás részeként csak olyan számla fogadható be, amely a támogatás felhasználásának időszakában (2023. január 1.– 2023. december 31.) keletkezett és a számlán lévő teljesítés dátum is ezen időszakba esik.

 

 

Amennyiben a Támogatott 2024. január 31-ig nem nyújtja be elszámolását vagy az elszámolás nem elfogadhatóan kerül benyújtásra, a Támogató a Támogatottat egyszeri alkalommal, 15 nap kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Ha a Támogatott hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás teljes összegének, vagy a hiánypótlással érintett, el nem fogadott részének visszafizetését.

 

A teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezett háziorvosi szolgáltató két évig nem pályázhat önkormányzati támogatásra.

 

Jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

 

X. A pályázati felhívás közzététele, nyilvánossága, kihirdetése

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a www.erzsebetvaros.hu internetes oldalon, valamint az önkormányzati hirdetőtáblákon.

 

 

XI. További információk, kapcsolattartás

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán
Zsákné Bujdosó Laurától kérhető a 06-1/462-3380-as telefonszámon, valamint a
[email protected] e-mail címen.


Pályázati felhívás mellékletei a háziorvosi szolgáltatók 2023. évi támogatására

kohezios_alap