NYÍLÁSZÁRÓ FELÚJ ÍTÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

2022

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról szóló módosított – 46/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva – pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban (a továbbiakban: társasházak) meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására.

I.

Rendelkezésre álló pénzügyi keret

 
A vissza nem térítendő támogatás (támogatás) folyósítására rendelkezésre álló forrás összesen: 50 millió forint.

 

II.

A pályázat célja

 

A pályázat elsődleges célja, hogy Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek (a továbbiakban: pályázó) részére az épített környezet funkcióiból, használatából eredő káros környezeti hatásokat csillapítsa, különösen a zajártalmat a homlokzati ablakok utólagos hangszigetelésével. A pályázat másodlagos célja, hogy az ablakok hőszigetelő képességét növelje, ami által a pályázó energia költséget takaríthat meg, továbbá az eredeti építészeti karakter védelme és megőrzése.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat keretén belül műanyag nyílászáró kizárólag a közterületről nem látható homlokzatokon megengedett az épület karakterének figyelembe vételével az eredeti nyílászárók osztásával és színezésével megegyező módon. A védelem alatt álló épület (műemléki védelem, fővárosi, vagy helyi védett épület) esetén műanyag nyílászáró a belső udvari homlokzatokon sem megengedett!

 

III.

Támogatás mértéke és módja

 

1.) A felújítási munkáknál a támogatás odaítélésénél figyelembe vehető fontossági sorrend, melytől a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján az értékelést végző Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda (a továbbiakban: Iroda) mint szakiroda eltérhet:

a.         a pályázó/k életminőségének javítása az épített környezet eltérő funkcióiból, használatából eredő környezeti hatások, elsősorban a zajterhelés negatív hatásainak csillapítása, a homlokzati ablakok utólagos hangszigetelése által;

b.        az ablakok hőszigetelő képességének növelése, ami által a Pályázó energia költséget takaríthat meg;

c.         az eredeti építészeti karakter védelme és megőrzése.

2.) Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni. 1 naptári évben 1 magánszemély 1 ingatlannal nyújthat be pályázatot ebben a kategóriában.

1 lakással Pályázó(k) 1 naptári évben 1 alkalommal vehet(nek) részt a pályázatban.

3.) A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb pályázaton való részvételt.

4.) A támogatás odaítélésének ill. kifizetésének feltétele, hogy a felújított ill. új nyílászáró, a felújítási munka eredményeként korszerűsödjön.

5.) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet a munka elvégzését követően a benyújtott elszámolás alapján – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – folyósíthat az Önkormányzat a Pályázó részére.

6.) A ténylegesen kifizethető támogatás mértéke nem lehet több a Bizottság által megítélt összegnél, sem az elszámolás során benyújtott számla összegének 50%-ánál.

7.) Az egy lakásra jutó támogatás mértéke 1 évben maximum 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer Forint, de legfeljebb a számlával igazolt bekerülési költség 50%-a lehet. A támogatás nyílászárónként nem lehet több az I. és II. táblázatokban foglaltaknál:

 

I.                    táblázat

 

 

I.

 

Pályázott munka

Külső térrel érintkező ablakok és üvegfalak esetén

4,00 m2 és az alatti

nyílászárók esetén adható támogatás nyílászárónként

4,00 m2 feletti nyílászárók

esetén adható támogatás nyílászárónként

a.

b.

1.

a meglévő nyílászáró összes szárnyának és tokjának felújítása, hézagzárása és új, legalább 4mm

vastag üveg elhelyezésével

 

50.000,- azaz Ötvenezer Forint

 

75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer Forint

2.

a meglévő nyílászáró összes szárnyának és tokjának felújítása, hézagzárása, belső oldali ablakszárny

hő-, és hangszigetelő üvegezése

 

75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer Forint

 

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Forint

3.

az eredetivel mindenben megegyező új hő-, és hangszigetelt szárnyak beépítése és hézag zárása, megmaradó

tok felújítása, vagy új ablak beépítése

 

140.000,- Ft, azaz

Egyszáznegyvenezer Forint

180.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer

Forint

 

II.                 táblázat

 

 

II.

 

Pályázott munka

Külső térrel érintkező ajtók és erkélyajtók esetén

Egyszárnyú ajtók esetén

adható támogatás nyílászárónként

Kétszárnyú ajtók esetén

adható támogatás nyílászárónként

a.

b.

1.

a meglévő valamennyi ajtószárny lapjának teljes felújítása, hézagzárása a korhadt részek cseréjével, valamint hő- és hangszigetelő üvegezése, tok

felújítása

 

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Forint

 

180.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer

2.

új hő-, és hangszigetelt szárny beépítése és hézag zárása (tok cseréjével          vagy                         meglévő

felújításával), vagy új ajtó beépítése

 

150.000,- Ft, azaz

Egyszázötvenezer Forint

 

250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer

 

8.) Műanyag nyílászárók elhelyezése csak a közterületről nem látható homlokzatokon megengedett a II. fejezetben részletezettek szerint, azonban az eredeti (fa) nyílászárók visszaállítására kell törekedni. A nyílászárók felújítása, ill. cseréje során az épület eredeti (meglévő) nyílászáróival azonos formákat, osztásokat és színeket kell alkalmazni.

9.) Örökségvédelemmel érintett ingatlanok esetében - egyedi műemléken, értékleltárban nyilvántartott műemléki értéken, fővárosi, vagy helyi védett épület esetén - a nyílászárók felújítását, cseréjét, a mindenkori jogszabályok szerinti, illetékes hatósággal előzetesen egyeztetni kell.


10.) A szerkezetileg elkülönülő nyílászárókra (azaz falnyílásonként) külön-külön jár az I. és II. táblázatokban foglalt támogatás. Az egy falnyílásban egymás mellé illetve fölé épített nyílászáróelemek a támogatás szempontjából egy nyílászárónak tekintendők, elemeire külön támogatás (pl. az ajtó fölötti felülvilágító ablakra) nem adható.

11.) A modern, légzárást biztosító nyílászárók elhelyezése esetén a közművekkel való előzetes egyeztetés kötelező (különösen azon helyiségek nyílászáróinak tekintetében, amelyben nyílt égésterű gázfogyasztó készülék van, az ablakba önszabályozó szellőző elem beépítése ügyében)

12.) A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.) valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.


IV.

A pályázat benyújtása, elbírálása

 

1.) A Pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin:

·         1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. - Polgármesteri Hivatal épülete

·         1076 Budapest, Garay u. 5. - Polgármesteri Hivatal épülete

vagy letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu). A benyújtandó dokumentumokat a Pályázati felhívás VI. fejezet 1)-4) pontja tartalmazza.

2.) A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon egy példányban kell benyújtani a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin.

3.) A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak: 2022. április 11-től 2022. május 09-ig.

4.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 29.

5.) A pályázatok eredménye a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos honlapján és a Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétételre kerül, valamint a részt vevő pályázók e-mailen keresztül értesítést kapnak.

 

V.

Általános részvételi feltételek

 

1.) A pályázók „Jelentkezési adatlap” (jelen Pályázati felhívás 1. számú melléklete), „Nyílászáró adatlap (jelen Pályázati felhívás 2. számú melléklete) kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával és ezeknek a IV. fejezet 1.) - 3.) pontjaiban jelölt helyen, módon, határidőn belüli beadásával jelezhetik a pályázaton történő részvételi szándékukat.

2.) A pályázati dokumentáció átvétele és benyújtása díjmentes.

3.) A megítélt támogatás kizárólag a Bizottság által elfogadott felújítási munka finanszírozására használható fel.

4.) A pályázaton részt vehet az a magánszemély, akinek az állandó bejelentett lakcíme a pályázattal érintett lakóingatlanban van, továbbá a pályázaton való részvételből a Pályázati kiírás V. fejezet 5) pontban foglaltak nem zárják ki.

5.) A pályázaton nem vehet részt az a magánszemély:

a)    akinek az állandó bejelentett lakcíme nem a pályázattal érintett lakóingatlanban van;

b)   aki az elmúlt két évben a Bizottság által kiírt pályázaton támogatást nyert, de a magánszemély hibájából a megkötött támogatási szerződésben vállaltaknak határidőre nem vagy nem az abban foglaltak szerint tett eleget, vagy a magánszemély hibájából nem került sor a támogatási szerződés megkötésére (kivéve: vis maior helyzet pl. korábbi tűzeset miatt nem tudta igénybe venni a támogatást)

c)    akinek a pályázattal érintett lakóingatlana szerepel a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda által vezetett szálláshelyek nyilvántartásában.

6.) A pályázaton részt vevő a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú Mellékletben található jelentkezési adatlapon rögzített adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a támogatási döntést előkészítő, és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázat benyújtója felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás során az általa benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták.

7.) A pályázaton részt vevő tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet, valamint az Infotv. 1. számú melléklete alapján a pályázók adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) valamint a Közpénzportálon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) nyilvánosságra kerülnek.

8.) Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

 

VI.

Pályázati dokumentáció érvényességének alaki és tartalmi követelményei, a dokumentáció összeállítási sorrendje

 

1.) A pályázat benyújtásának formai és tartalmi előírásai:

a)    a pályázati anyagot az alább előírt sorrendben, bekötve, kizárólag roncsolással bontható módon, zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani a pályázati felhívás IV. fejezet 1.) pontjában feltüntetett helyszínek valamelyikén.

A roncsolással bontható kötés nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott pályázatban, annak látható megsértése nélkül, lapokat cseréljenek ki, vagy újabb lapokat helyezzenek el.

 

Roncsolással bontható kötés:

A pályázati anyag fűzési oldalán minden lapot átlyukasztani, azon fonalat átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével leragasztani – olyan módon, hogy a pályázat könnyen lapozható legyen! – és a címkét aláírni, vagy bélyegzőlenyomattal ellátni oly módon, hogy az aláírás, vagy bélyegzőlenyomat a pályázat lapjára is átérjen.

 

b)   a pályázati anyagot tartalmazó zárt borítékra kell írni:

- „2022. évi Nyílászáró pályázat” megjelölést és a pályázattal érintett lakás címét.

c)    A pályázati anyagot, annak mellékleteit papír alapon egy példányban kell benyújtani. 2.) A pályázati anyag összeállítási sorrendje a következő:

a)      jelen kiírás 1., 2. sz. mellékletei hiánytalanul, pontosan és olvashatóan kitöltve, a pályázók, valamint a nem pályázó tulajdonos(ok) által aláírva. Amennyiben a nem pályázó tulajdonos(ok) a kiírás 1., 2. sz. mellékleteit valamely okból nem tudják aláírni, úgy aláírásuk a jelen kiírás 3. mellékletét képező (vagy azzal azonos tartalmú) hozzájáruló nyilatkozattal is pótolható. (Önkormányzati tulajdonú lakások esetében a tulajdonos képviselőjének ingatlankezelői hozzájárulása is szükséges)

b)      A pályázott nyílászáró(k) meglévő állapotáról fotódokumentáció, a pályázott (felújítandó) nyílászárók „Nyílászáró adatlapon” megadott egyedi jelölésének feltüntetésével,

3.) Hibás adatok megadásából származó hátrányok a pályázót terhelik, illetve a benyújtott pályázat érvénytelenségét eredményezheti.

4.) A pályázatok csak az igényelt támogatásra vonatkozó, hibátlanul kitöltött jelentkezési adatlap, valamint a pályázati kiírásnak alaki (1 példány papíralapon) és tartalmi szempontból teljes mértékben megfelelő, összes szükséges melléklet - az esetleges hiánypótlási felhívást teljesítve - határidőben történő benyújtása mellett tekinthetők érvényesnek.

VII.

A pályázat elbírálása

 

1.) A pályázati anyagokat tartalmazó borítékok felbontását a Hivatal munkatársaiból és a Bizottság tagjaiból álló munkacsoport végzi el. A bontási jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érvényes és érvénytelen pályázatokat, valamint azon pályázatokat, amelyek hiánypótlási felhívás kibocsátásával érvényessé tehetők. A hiánypótlási felhívást az Iroda bocsátja ki.

Automatikus érvénytelenséget eredményez a pályázati anyag jelen kiírás VI. fejezetben foglaltaktól eltérő kötése vagy a roncsolással bontható lezárás elmulasztása, amelyre hiánypótlási felhívás nem kerül kibocsátásra.

2.) A hiánypótlás a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül teljesíthető az Önkormányzati Ügyfélszolgálatokon személyes leadással vagy e-mailen kiküldött hiánypótlási felhívásra történő válasz e-mail megküldésével. Ebben az esetben a csatolt dokumentumok PDF formátumban nyújthatók be, a dokumentum hitelessége a benyújtó felelőssége.

3.) Az elektronikus úton megküldött hiánypótlás kézhezvételének napja az a nap, amikor a pályázó az internetes hivatkozást megnyitja. Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely igazolja, hogy az iratot átvették. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja az Önkormányzat számára, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, akkor az iratot az értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő 3 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

4.) A hiánypótlás elmulasztása vagy határidőn túl történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

5.) Hiánypótlásra a megadott határidőkön belül egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

6.) A pályázatokat a jogszabályi felhatalmazás alapján a Bizottság bírálja el.

7.) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. (4. sz. melléklet Támogatási szerződés – tervezet minta).

8.) Az elnyert pályázati összeg a pályázó személyéhez és a pályázattal érintett ingatlanhoz kötött, jogutódlásra nincs lehetőség.

 

VIII.

Támogatási szerződés kötése, megszegésének jogkövetkezményei, elszámolás

 

1.) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Önkormányzat és a pályázó között a Bizottság által hozott határozat, illetve a pályázó által benyújtott pályázati anyag alapján jelen Pályázati Kiírás 4. sz. melléklete szerinti szerződés jöjjön létre. A szerződésben foglalt munka a későbbiekben nem változtatható, még külön kérésre sem, amennyiben a pályázó attól eltér, az szerződésszegésnek minősül.

2.) Amennyiben a pályázó a Pályázati Kiírás 4. sz melléklete szerinti szerződésben foglalt adataiban (pl.: bankszámlaszám) változás áll be a pályázat benyújtása és szerződéskötés közötti időben, úgy a pályázó a változást a bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 10 munkanapon belül köteles bejelenteni és a bejelentést iratokkal igazolni.

3.) A szerződésben foglalt adatok változásában történt változás be nem jelentéséből adódó károkért és hátrányokért a pályázó felel.

4.) Ha a pályázó a támogatási szerződés elkészültéről szóló, az Iroda által megküldött értesítéstől számított 22 munkanapon belül a támogatási szerződést nem írja alá, az elállásnak minősül. (Az elektronikus úton megküldött értesítés kézhezvételének napja az a nap, amikor pályázó az internetes hivatkozást megnyitja. Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely igazolja, hogy az iratot átvették. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja az Önkormányzat számára, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, akkor az iratot az értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő 5 munkanapon belül kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).


5.) A pályázattól való esetleges visszalépési szándékot a magánszemély írásban köteles jelezni az Iroda felé. A Bizottsági döntést követő visszalépés esetén a magánszemély a nyílászáró felújítási pályázatokon való részvételből 2 évre kizárásra kerül.

6.) A költségvetési támogatások felhasználását ha ennek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak közbeszerzés alkalmazásához kell kötni és a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.) A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított 365 nap alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a magánszemély a támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

8.) Az elszámolást a pályázatot lebonyolító Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodának címezve kell benyújtani. A szerződés szerinti szakmai igazolást követően a pénzügyi ellenőrzést, lebonyolítást és kifizetést a Pénzügyi Iroda intézi.

9.) Ütemezett elszámolásra nincs lehetőség.

10.)A pályázó legkésőbb a szerződéskötéstől számított 395 napon belül köteles benyújtani a számlamásolatokat és a munka elvégzését igazoló dokumentumokat papíralapon 2 példányban a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodák egyikén vagy postai úton, illetve amennyiben a magánszemély rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel ügyfélkapun keresztül:

a)      a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött számla/számlák másolata (az eredetivel mindenben azonos másolat, a Pályázó/k által aláírva) annak mellékleteivel (számlarészletező)

A számlák eredeti példányára rá kell írni – ezzel együtt kell lemásolni – „2022. évi VII. kerületi nyílászáró pályázati forrásból támogatva”. Készpénzfizetési számla esetén a számlán/kon fel kell tüntetni, hogy „fizetve”,

b)   nyilatkozat a helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozással kapcsolatban (5. számú melléklet)

c)    amennyiben szükséges: jogerős hatósági vagy településképi döntés (másolat).

11.) A jelen kiírásban foglalt határidő elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A pályázati kiírásban megjelölt ügyintézési határidőkbe nem számítanak bele az ünnepnapok és a közigazgatási szünet időtartama, ez alól kivételt jelentenek a jelen fejezet 7. és 10. pontjaiban foglalt határidők.

12.) A támogatás folyósítása a VIII. fejezet 10. pontban foglalt dokumentumok benyújtása alapján történik. Az elszámolás során kizárólag a Bizottság által elfogadott, elvégzett munkákról kiállított számlák, azok egyidejű benyújtása mellett fogadhatók be. Ha a benyújtott számlák alapján a megítélt támogatás teljes összege nem fizethető ki, úgy hiánypótlási felhívás alapján egyszeri 5 munkanapon belüli – hiánypótlásra van lehetőség (kézbesítési vélelem ebben az esetben is a VII. fejezet 3) pontja alapján értendő). Amennyiben ez nem vagy nem megfelelően teljesül, úgy ezt követően nem nyújtható be és nem fogadható be elszámolás kiegészítéseként további számla, a támogatás folyósítása a már befogadott számlák alapján történik.

13.) Az Önkormányzat a magánszeméllyel kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint, átutalja az támogatás összegét. (utófinanszírozás)

14.) A felújítási pályázat során elnyert támogatáson, valamint a költségvetésében szereplő munkákon és az ott megjelölt összegen felüli többletköltség a magánszemélyt terheli.

15.) Ha a felújítás tényleges költsége kevesebb, mint a támogatási szerződésben szereplő összeg, úgy ennek megfelelően az összes támogatás összege is arányosan csökken.

16.) A nyílászárók felújítási munkáinak készültségét, elvégzését a Polgármesteri Hivatal bármikor ellenőrizheti.

17.) Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájának munkatársai és a Bizottság tagjai a támogatási szerződés szerinti összes támogatással érintett felújítási munkálatok dokumentációiba betekinthessen.

18.) A magánszeméllyel kötött támogatási szerződésben foglaltak súlyos megszegése (súlyos megszegésnek minősül: a határidők be nem tartása, a szerződéstől eltérő munkák elvégzése) esetén az Önkormányzat jogosult a támogatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására A szerződések egyoldalú felmondását az Iroda készíti elő.


A pályázati kiírás mellékletei:

·         1. sz. melléklet:     Jelentkezési adatlap (pályázatban benyújtandó)

·         2. sz. melléklet:     Nyílászáró adatlap (pályázatban benyújtandó)

·         3. sz. melléklet:     Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben nem a tulajdonos a pályázó, és a tulajdonos a pályázati kiírás 1., 2., mellékletét nem tudja aláírni)

·         4. sz. melléklet:     Támogatási szerződés tervezet tervezet minta (nem kell benyújtani a pályázathoz, csak a tájékoztatás célját szolgálja)

·         5. sz. melléklet:     Nyilatkozat a helyi önkormányzattal szembenfennálló tartozással kapcsolatban (csak az elszámoláshoz kell benyújtani)

kohezios_alap