PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2021.

 

Önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel történő bérbeadására

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Bp. Erzsébet körút 6., továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Bp. Damjanich u. 12.) (a továbbiakban: „Kiíró”) pályázati eljárás keretében önkormányzati tulajdonban lévő alábbi lakásokat meghirdeti, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettség (felújítási kötelezettség) vállalásával történő bérbeadásra a 48/2021. (VI.28.).sz.

PKB határozata alapján.

 

A bérbeadás időtartama: 5 + 5 év határozott időtartam, mely a bérlő kérelmére előbérleti jog alapján további határozott időre meghosszabbítható.

 

Az eljárást az Önkormányzat megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. bonyolítja le. Az ajánlatok elbírálása a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának (továbbiakban: „Elbíráló”) a hatásköre.

Az ajánlat benyújtásához a dokumentáció az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapjáról – www.evin.hu – letölthető.

 

A pályázat beadásának módja személyesen vagy postai úton:

-          Személyesen: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékletével együtt, egy példányban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1072 Budapest, VII. Klauzál tér 11. szám Vásáscsarnok, galéria szint) a Lakásgazdálkodási csoportnak címezve, zárt borítékban,

Bérlakás pályázat 2021.”

felirattal ellátva, lehet benyújtani.

 

-          Postai úton: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékletével együtt, egy példányban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071. Budapest Damjanich u. 12. szám) Lakásgazdálkodási Csoportnak címezve, zárt borítékban

 

Bérlakás pályázat 2021.

 

felirattal ellátva lehet benyújtani. A postai feladás akkor érvényes, ha a feladás legkésőbbi dátuma 2021. július 19.

 

A benyújtás határideje:        2021. július 19. (Hétfő) 18.00 óráig.

 

A pályázatok bontására 2021. július 21-én (Szerda) du. 14.00 órakor zártkörűen kerül sor az EVIN Zrt. jogi képviselőjének vezetésével - közjegyző jelenlétében - a Zrt.  Damjanich u. 12 szám alatti hivatalos helyiségében.

 

Bérbevételi ajánlatot legfeljebb három lakásra lehet benyújtani, a pályázó köteles az általa megpályázott lakások elfogadásának sorrendjét is meghatározni. A pályázati adatlapnak, valamint mellékleteinek valamennyi írott oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni, valamint a pályázó kézjegyével kell ellátni. (Meghatalmazást csatolni kell). A pályázat beadásához a megjelölt mellékleteket be kell csatolni.  

 

 

1.      Felújítási kötelezettség, bérleti díj

 

A Bérbeadó a nyertes pályázóval a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel idejére (felújítás időtartamára) maximum 8 hónapra használati szerződést köt, mely időtartam nem hosszabbítható meg. A felújítás időtartamára a nyertes pályázó a lakásbérleti díj 50 %-ával megegyező használati díjat, valamint a külön szolgáltatási díjat és a közüzemi díjakat köteles megfizetni.

 

A felújítási munkák elvégzése alatt, a lakásban életvitelszerűen tartózkodni nem lehet!

 

A Bérbeadó a pályázatban kiírt lakásokat rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban adja át azzal, hogy a felújítási kötelezettség a pályázót terheli, és a bérleti díj fizetési kötelezettség a lakások rendeltetésszerű állapotának helyreállítását követően a megkötött lakásbérleti szerződés alapján áll be. A felújítás ideje alatt a kivitelezés folyamatát Bérbeadó ellenőrizheti.

 

A nyertes Pályázó a lakáshasználati szerződés keretében kötelezően átvállalt, az adott épület homlokzatát érintő bármilyen munkálatok elvégzése előtt köteles egyeztetni a Társasház közös képviseletével és annak eredményét köteles írásos dokumentum formájában az EVIN Nonprofit Zrt. részére becsatolni. A felújítás során beépítésre kerülő berendezések, anyagok a lakás tartozékát fogják képezni.

 

A felújítás elvégzését követően a bérlő amennyiben a nyertes pályázati anyagában a költségeinek megtérítését kéri a hatályos önkormányzati rendelet alapján érvényes mindenkori bruttó bérleti díj 50%-t köteles megfizetni, az 5 éves határozott idejű bérleti szerződés szerint, mely szerződés az előbérleti jog alapján további 5 évre meghosszabbítható, amennyiben a bérlőnek nincs az önkormányzat és a közműszolgáltatók felé tartozása. Az második 5. év után, -  a bérbeszámítás leteltét követően -  a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben megállapított bérleti díj teljes összege fizetendő.

 

Az ajánlati díj

 

Az ajánlati díj összege a megpályázott lakás 3 havi lakbér + ÁFA díjával megegyező összeg, melyet legkésőbb a pályázati anyag benyújtásával egyidőben kell megfizetni – ugyanis a megfizetést igazoló dokumentum kötelező mellékletként csatolásra kell, hogy kerüljön – az K & H Banknál vezetett 10403239-00033034-00000007 számú letéti számlájára. A közleményben fel kell tüntetni, hogy melyik lakásra szól a befizetés, illetve, az „ajánlati díj bérlakás pályázat” megjelölést és a pályázó nevét. A megfizetés alatt a fent megjelölt számlán történő jóváírás értendő!

Három lakásra történő pályázat benyújtása esetén csak a rangsorban első helyen megpályázott lakásra vonatkozó ajánlati díjat kell megfizetni.

Az ajánlati díj teljes összegének határidőben történő megfizetése az érvényes ajánlattétel feltétele, az annak megfizetését tanúsító banki dokumentáció a pályázati adatlap kötelező melléklete. Az ajánlati díj az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó részére az érvénytelenségről szóló értesítés kipostázását követő 30 munkanapon belül, a bérleti jogot nem nyert pályázó részére az e tényről szóló értesítést követő 30 munkanapon belül visszautalásra kerül. A benyújtási határidő lejártát követő és a bizottsági döntés közötti idő alatt történő ajánlat visszavonása esetén, a pályázó által teljesített ajánlati díj nem kerül számára visszafizetésre, annak teljes összegét a kiíró bánatpénz jogcímén jogosult megtartani. A bérleti szerződést kötő nyertes pályázó esetén az ajánlati díj teljes összege az óvadék összegébe beszámításra kerül.


2.      Bérbevételre ajánlott felújítandó lakások

 

 

Cím

Lakás adatai

Lakbér +ÁFA Ft/hó *

Ajánlati díj, (megegyezik az óvadék összegével)

(Ft)

5 + 5 évre adható bérleti díjkedvezmény várható összege (Ft)

Felújítás becsült nettó költsége (Ft)

Maximum beköltözhető létszám (fő)

1

Bethlen G. u. 9. 3/29.

(33099/0/A/31 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 28 m2

28 448

85 344

1 706 000

4 152 000

2

2

Csengery u. 19. 1/8.

(33922/0/A/11 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 33 m2

33 528

100 584

2 011 000

4 894 000

2

3

Hernád u. 33. 1/10.

(33265/0/A/12 hrsz.)

komfortos, 2 szoba 70 m2

71 120

213 360

4 267 000

10 381 000

5

4

István u. 34. 3/39

(33248/0/A/43 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 24 m2

24 384

73 152

1 463 000

3 559 000

2

5

István u. 45. fszt/11

(33227/0/A/9 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 24 m2

24 384

73 152

1 463 000

3 585000

2

6

Izabella u. 31. fszt/1

(34000/0/A/2 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 26 m2

26 416

79 248

1 585 000

4 802 000

2

7

Kazinczy u. 10.  3/6.

(34490/0/A/49 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 22 m2

22 352

67 056

1 341 000

3 280 000

2

8

Marek J. u. 36. 2/28.

(33339/0/A/32 hrsz)

komfortos, 2 szoba 42 m2

42 672

128 016

2 560 000

6 228 000

4

9

Nefelejcs u. 23. 2/26.

(33162/0/A/34 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 29 m2

29 464

88 392

1 768 000

4 152 000

2

10

Péterfy S. u. 3. 1/10.

(33556/0/A/12 hrsz.)

komfortos, 1 szoba 35 m2

35 560

106 680

2 133 000

5 190 000

2

11

Péterfy S. u. 42. fszt/4.

(33182/0/A/15 hrsz.)

komfortos, 2 szoba 56 m2

56 896

170 688

3 413 000

8 304 000

5

12

Verseny u. 26. fszt/4.

(32933/A/4 hrsz.)

összkomfortos, 1 szoba 32 m2

32 512

97 536

1 950 000

2 367 000

2

13

Verseny u. 26. 2/16.

(32933/A/13 hrsz.)

összkomfortos, 1 szoba 26 m2

26 416

79 248

1 585 000

1 955 000

2

14

Verseny u. 26. 2/19.

(32933/A/16 hrsz.)

összkomfortos, 1 szoba 31 m2

31 496

94 488

1 889 000

2 299 000

2

 

* a feltüntetett összeg, lakbér + ÁFA, mely nem tartalmazza a külön szolgáltatás díját (pl.: takarítás, szemétszállítás stb.)

 

A lakások megtekintésére a járványügyi szabályok betartásával (kötelező maszk használat, távolságtartás, egyidejűleg maximum 2-5 fő lehet a megtekintett lakásban annak méretétől függően) az alábbi táblázatban megjelölt időpontokban van lehetőség:

 

 

 

Cím

Lakás megtekintés időpontjai

1

Bethlen G. u. 9. 3/29.

-          július 5  (Hétfő)  11.45 – 12.05 óra

-          július 7  (Szerda)  11.45 – 12.05 óra

2

Csengery u. 19. 1/8.

-          július 5  (Hétfő)  10.10 – 10.30 óra

-          július 7  (Szerda)  10.10 – 10.30 óra

3

Hernád u. 33. 1/10.

-          július 5  (Hétfő)  12.35 – 12.55 óra

-          július 7  (Szerda)  12.35 – 12.55 óra

4

István u. 34. 3/39.

-          július 5  (Hétfő)  13.05 – 13.25 óra

-          július 7  (Szerda)  13.05 – 13.25 óra

5

István u. 45. fszt/11.

-          július 5  (Hétfő)  13.30 – 13.50 óra

-          július 7  (Szerda)  13.30 – 13.50 óra

6

Izabella u. 31. fszt/1.

-          július 5  (Hétfő)  10.40 – 11.00 óra

-          július 7  (Szerda)  10.40 – 11.00 óra

7

Kazinczy u. 10. 3/6.

-          július 5  (Hétfő)  09.30 – 09.50 óra

-          július 7  (Szerda)  09.30 – 09.50 óra

8

Marek J. u. 36. 2/28.

-          július 5  (Hétfő)  14.00 – 14.20 óra

-          július 7  (Szerda)  14.00 – 14.20 óra

9

Nefelejcs u. 23. 2/26.

-          július 5  (Hétfő)  12.15 – 12.25 óra

-          július 7  (Szerda)  12.15 – 12.25 óra

10

Péterfy S. u. 3. 1/10.

-          július 5  (Hétfő)  11.15 – 11.35 óra

-          július 7  (Szerda)  11.15 – 11.35 óra

11

Péterfy S. u. 42. fszt/4.

-          július 5  (Hétfő)  14.30 – 14.50 óra

-          július 7  (Szerda)  14.30 – 14.50 óra

12

Verseny u. 26. fszt/4.

-          július 5  (Hétfő)  15.10 – 15.40 óra

-          július 7  (Szerda)  15.10 – 15.40 óra

13

Verseny u. 26. 2/16.

-          július 5  (Hétfő)  15.10 – 15.40 óra

-          július 7  (Szerda)  15.10 – 15.40 óra

14

Verseny u. 26. 2/19.

-          július 5  (Hétfő)  15.10 – 15.40 óra

-          július 7  (Szerda)  15.10 – 15.40 óra

 

 

3.      Óvadék

 

A Bérlőnek óvadékfizetési kötelezettsége van, mely a lakás 3 havi lakbér +ÁFA mértékével megegyező összeg. Amennyiben a nyertes pályázó két lakásra nyújtott be pályázati anyagot és az általa megfizetett Ajánlati díj eltér az óvadékfizetési kötelezettség mértékétől köteles a szükséges különbözet megfizetésére, túlfizetése esetén jogosult a különbözet megtérítésére. Az óvadék a szerződésből, a mögöttes jogszabályokból bérlőre háruló kötelezettségek nem teljesítése esetén fedezeteként használható fel, amennyiben a Bérlő az arra való felszólítást követő 15 napon belül kötelezettségének igazolt módon nem tesz eleget. Az óvadékot, illetve annak fennmaradó részét a bérleti jogviszony megszűnését követő 30 munkanapon belül a bérbeadó köteles visszafizetni bérlő részére, kivéve, ha a bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő a lakást nem rendezett rezsivel és nem rendeltetésszerű használatra alkalmas beköltözhető állapotban adja vissza, vagy a bérlő bérleti szerződése a bérlő érdekkörében felmerült okból vagy a bérlő kezdeményezése okán kerül megszüntetésre. Ez utóbbi esetben az óvadék összege az önkormányzatot illeti meg, mint kárátalány. Az óvadék után a bérlőt nem illeti meg kamat.

 

A nyertes pályázó esetén a befizetett ajánlati díj összegét[1] a Bérbeadó óvadékként tartja nyilván és a végleges bérleti szerződés megkötésekor azt figyelembe veszi, ezért külön óvadékfizetési kötelezettség már nem terheli.

 

4.      A részvétel feltételei

 

·         Érvényesen az a nagykorú,  természetes személy pályázhat, aki az alábbi lakás fenntartási képességgel rendelkezik, melynek mértéke:

 

            1 fő esetében   minimum         150.000,- Ft/hó/fő

            2 fő esetében   minimum         100.000,- Ft/hó/fő

            3 fő esetében   minimum           80.000,- Ft/hó/fő

4 fő esetében    minimum           60.000,- Ft/hó/fő

5 fő esetében    minimum           40.000,- Ft/hó/fő

nettó jövedelemmel rendelkezik;

 

·         az ajánlattételi határidő lejártáig (számlán történő jóváírás!) az ajánlati díj összegét határidőben megfizette, a bizonylatot a pályázathoz mellékelte;

 

·         a bérbevételi ajánlatot a pályázó az erre rendszeresített nyomtatványon, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve, nyújtja be zárt borítékban,

 

Bérlakás pályázat 2021.”   felirattal;

 

·         a pályázathoz a mellékleteket a pályázó becsatolta;

 

·         pályázónak, illetve a vele együtt költöző személynek másik lakásra tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, nem áll fenn;

 

·         aki a  VII. kerületben bejelentett állandó lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy bérleti/albérleti szerződéssel a VII. kerületben lakik – ez utóbbi esetben a szerződést kötelező mellékletként csatolni szükséges a pályázati dokumentációhoz.


 

Pályázó büntetőjogi felelőségének tudatában nyilatkozik:

 

-          hogy rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik;

-          hogy a számlavezető bankjánál rendelkezik -  a Pályázó vagy együtt költöző családtagja ( házastárs, élettárs ) nevén lévő  - pénzforgalmi számláján jóváírt egyenleggel, amely eléri vagy meghaladja a felújításhoz szükséges pályázati felhívásban meghatározott összeg legalább 40 %-át;

-          hogy pályázó becsatolja a saját és együtt költöző nagykorú személyek munkáltatója által kiadott 30 napnál nem régebbi, 3 havi nettó jövedelemről szóló igazolását, vagy adott esetben a munkahellyel nem rendelkező, nagykorú együtt költöző személy(ek) iskolalátogatási, vagy érvényes diákigazolványának másolatát, (ideértve a felsőoktatási képzésben való részvételt is) igazolását, vagy egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó esetén a NAV 30 napnál nem régebbi igazolását;

-          hogy önkényesen nem foglalt el lakást; illetve nem jogcímnélküli lakáshasználó a Budapest VII. kerület Önkormányzat területén.

-          hogy 2011. április 30. napjára visszamenőlegesen nem szüntette meg az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében, illetve nem cserélte el magánforgalomban kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra;

-          hogy 2011. április 30 napjára visszamenőlegesen az Önkormányzattól megvásárolt lakást nem adta el, nem ajándékozta el, vagy nem vesztette el jelzáloghitel fedezeteként;

-          hogy 2011. április 30 napjára visszamenőlegesen önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával nem élt vissza és lakásbérleti jogviszonya ezen okok miatt nem került felmondásra;

-          hogy 2011. április 30 napjára visszamenőlegesen a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek vagy a szociális bérlet létesítését kizáró feltételek vizsgálatához, illetve bérbeadás iránti kérelmében vagy bérbevételi ajánlatában valótlan adat közlése miatt lakásbérleti szerződése nem került felmondásra vagy lakásbérleti szerződése nem került meg nem kötésre;

-      hogy 2016. április 1. napjára visszamenőlegesen kérelme alapján a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a bérleti díj nem került elengedésre;

-          amennyiben a pályázati eredmény kihirdetését követően, de a használati/bérleti szerződés megkötését megelőzően bizonyítást nyer, hogy a pályázó a bérbevételi ajánlatban valótlan adatot/körülményt közölt és annak korábbi ismerete a bérbevételi ajánlat érvénytelenségét eredményezte volna, a szerződés a sorrendben következő személlyel köthető meg. Amennyiben a szerződés megkötését követően nyer bizonyítást, hogy a pályázó(k) a bérbevételi ajánlatban valótlan adatot/körülményt közölt – mely körülmény a pályázat meghirdetését megelőzően keletkezett - és annak korábbi ismerete a bérbevételi ajánlat érvénytelenségét eredményezte volna, a Bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani és a lakás kiürítésére eljárni;

-          pályázó arra való kötelezettség vállalását, hogy a sikeres pályázata esetén megkötendő bérleti szerződést közjegyzői közokiratba foglalja, egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal;

-          hogy a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben érvényes bérleti díjat a jelen pályázat keretében meghatározottak szerint kiegészítve megfizeti.


 

Kötelezően beadandó dokumentumok (pályázati dokumentáció):

 

1.    Pályázati adatlap (olvashatóan kitöltve, aláírva)

2.      Nyilatkozat (aláírva)

3.      Ajánlati díj befizetésének igazolása (átutalási bizonylat,  vagy banki kivonat)

4.      Jövedelem igazolások (3 havi nettó jövedelemről munkáltatói,  éves nyugdíj értesítő, egyéni váll: adóigazolás)

5.      A felújítási költség legalább 40%-ának igazolása (banki kivonat)

6.      VII kerületi lakcím igazolása (lakcímkártya másolata, bérleti/albérleti szerződés másolata)

 

7.      Bírálati szempontok

 

 

Pont

1/ Rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi költség megtérítését nem kéri

20

2/ Budapest VII. kerület önkormányzati bérlakását üres, tiszta beköltözhető állapotban az önkormányzat részére átadja

15

3/ A Pályázó minimum 5 éve a VII. kerületi bejelentett állandó lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy minimum  5 éve bérleti/albérleti szerződéssel a VII. kerületben lakik

10

4/ Egy főre eső igazolt nettó jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft/fő/hó

8

5/ A Pályázó vagy Vele együtt költöző családtagja  a VII kerületben munkaviszonnyal, vagy  munkavégzésre irányuló jogviszonnyal (pl: megbízási jogviszony) rendelkezik

6

6/ Pályázó 35 év alatti

4

 

 

 

A fentiek alapján lakásonként kerül kiválasztásra a nyertes pályázó, akivel a bérbeadó szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a második helyezett nyertes pályázóval köthető szerződés. Azonos pontszám esetén az a pályázat nyertese, aki régebben VII. kerületi lakos.

 

7.      A pályázati felhívás visszavonása

 

A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig (az ajánlattételi határidő lejártáig) visszavonhatja, módosíthatja, döntését köteles a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó szabályok szerint meghirdetni, illetve erről a pályázót haladéktalanul írásban értesíteni.

A pályázó a benyújtási határidőig visszavonhatja pályázati ajánlatát, az azt követően történő visszalépés esetén, a pályázó elesik az ajánlattételi díjtól. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.


 

8. Érvénytelen pályázati ajánlat

 

 

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

·         nem az erre rendszeresített nyomtatványon került benyújtásra, hiányosan kitöltött;

·         határidőn túl került benyújtásra;

·         hiányosan került benyújtásra (mellékletek hiányoznak);

·         nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;

·         a pályázó három lakásnál több lakásra nyújtott be pályázatot;

·         valamelyik pályázó vagy az érdekkörében álló más személy az eljárás tisztaságát, illetve a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el, vagy a pályázat titkosságát megsértette;

·         amennyiben a pályázati időszak alatt bizonyítást nyer, hogy a pályázó a bérbevételi ajánlatban valótlan adatot/körülményt közölt.

 

9. Pályázati eljárás érvénytelensége, eredménytelenség

 

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

- nem érkezett pályázati ajánlat, vagy az értékelhetetlen;

- kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek;

- egyik pályázó sem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak eleget;

- az Elbíráló az eljárás érvénytelenségéről vagy eredménytelenségéről döntött.

 

Elbíráló fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

10. Szerződések

 

A használati szerződés megkötésére és a lakás birtokba adására a pályázati anyagról meghozott Bírálói döntésről szóló kiértesítést követő 30 napon belül kerül sor. A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét követően kerülhet sor a lakásbérleti szerződés megkötésre kerül. A bérletiszerződés tartalmi elemeit a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III. 26.). önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza.


 

11. Egyéb

 

A lakásra bérlőtársi jogviszonyban is bérlővé válhat a pályázó és házastársa. Együtt költöző lehet a pályázó házastársa, közjegyzői okirattal igazolt élettársa, gyermeke (vérszerinti, örökbefogadott, nevelt), szülője (vérszerinti, örökbefogadó, nevelő).

A Pályázati Felhívás tartalmazza a lakásonként beköltözhető maximum létszámot. A nyertes pályázó tudomásul veszi hogy a bérleti jogviszonyának időtartama alatt családi állapotában (házasság, vagy annak érvénytelenítése, elhalálozás vagy születés, befogadás, … stb.) beálló változások nem jogosítják fel cserelakás iránti igényre.

A  pályázó a lakások műszaki állapotáról a pályázati eljárás keretében helyszíni megtekintés útján tájékozódhat.

 

A pályázati eljárás keretében elnyert bérlakásokat az önkormányzat a későbbiekben sem idegeníti el, továbbá nem lehetséges a bérleti jogviszonyt érintő tartási szerződés megkötése a megjelölt önkormányzati ingatlanokat érintően.


A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben, a megkötésre kerülő lakáshasználati, valamint bérleti szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdésekben a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) számú rendelete, valamint az ide vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók. A pályázati eljárás eredményéről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság az ajánlattételi határidőt követő 60 napon belül dönt, amelyről a döntést követő 8 munkanapon belül minden pályázó értesítést kap. A nyertes visszalépése, vagy kiesése esetén, a sorrendben a soron következő személlyel köthető meg a bérleti szerződés.

A pályáztatási eljárással kapcsolatban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Lakásgazdálkodási csoport munkatársainál lehet érdeklődni munkaidőben az alábbi telefonszámokon: 1-352-8654, 1-352-8655,  30-843-4083.,  30-611-3414.,  30-611-2241., vagy e-mailben: [email protected]. Az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetősége: 30-016-1697.,  30-610-9769

Budapest, 2021. június 30.

 EVIN


Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Minden egyéb információ elérhető az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján: https://www.ervainfo.eu/

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Lakás bérbevételi pályázati adatkezelési szabályzat[1] Amennyiben az ajánlati díj eltér az óvadék összegétől, a módosítással érintett összeget kerül óvadékként kezelésre.