PÁLYÁZATI KIÍRÁS

hevederzár felszerelésére

2021.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a   …/2021. (VI. 15.) döntése alapján pályázatot hirdet

 

hevederzár felszerelésének támogatására,

 

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének javítása.

 

 

Pályázók köre

 

A VII. kerület közigazgatási területén lévő

a)      lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

b)      háziorvosi rendelők,

c)      a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények,

amennyiben még nem rendelkeznek hevederzárral.

 

 

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke a pályázó által benyújtott és a döntéshozó által elfogadott pályázati költségvetés (illetve a megvalósítás után benyújtott, eredetivel egyező számlamásolatok összegének) legfeljebb 50%-a lehet, azonban nem haladhatja meg a 20.000,-Ft-ot.

Mindennemű többletköltség a pályázót terheli. 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen:

- a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

- A Hivatal Ügyfélszolgálatának újranyitását követően a személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap, óra, perc formában a benyújtás időpontját.       

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

-          a pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 30. napja 24:00 óra. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

-            tartalomjegyzék,

-            kitöltött Pályázati Adatlap (a pályázati kiírás 1. sz. melléklete). A pályázati adatlapon jelezni kell, ha a pályázati kiírást megelőző 6 hónapnál nem régebben vásárolt, felszereltetett hevederzárral kívánnak pályázni. Ebben az esetben a kapcsolódó számlák 1 db hitelesített másolatát és a hevederzár megfelelőségének igazolását is csatolni kell.

-            Kialakítandó állapot rajza,

-            amennyiben releváns átláthatósági nyilatkozat (a pályázati kiírás 2. sz. melléklete).

-            Vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő.

-            Amennyiben a lakás cég székhelyként van bejelentve, az átláthatósági nyilatkozat kitöltendő a cégre vonatkozóan.

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

 

 

Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

-          A Hivatal Városüzemeltetési irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, helyi önkormányzati kézbesítő által vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében. 

·         A hiánypótlás benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi hevederzár pályázat hiánypótlás” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          személyesen:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat hiánypótlás, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

·         A hiánypótlás benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi hevederzár pályázat hiánypótlás” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-            személyesen:

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat hiánypótlás valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.       

-          Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

 

Pályázat elbírálása, döntés

-          A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (veszélyhelyzet idején Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere) bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követően.

-          Az értékelés szempontjai, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeget a beadott pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja:

A pályázatok beérkezési sorrendje. (A hiánypótlást igénylő pályázatok esetén a sikeres hiánypótlás időpontja lesz az irányadó).

Azonos beérkezési időpont esetén:

a)         50 % vagy nagyobb önrész vállalása,

b)        a pályázat költségvetése értékében a pályázat kiírását megelőzően 6 hónapnál nem régebben megvásárolt és felszerelésre került hevederzár megléte és ennek számlával történő igazolása.

A döntéshozó döntése alapján a támogatás mértéke kevesebb is lehet az igényelt támogatás összegénél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon pl. e-mailben került benyújtásra,

-       a hiánypótlás nem, hiányosan vagy késedelmesen történt,

-       vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén, ha nem kerül igazolásra, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

-  ha a lakásban vállalkozás működik.

 

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2021. december 31.

-         A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhez vételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi hevederzár pályázat jogorvoslati kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat jogorvoslati kérelem, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi hevederzár pályázat jogorvoslati kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-            személyesen:

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat jogorvoslati kérelem, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.  

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság (veszélyhelyzet esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere) dönt.

 

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A nyertes pályázónak nyilatkoznia kell a folyószámla-tulajdonos nevéről, a számlavezető pénzintézet nevéről és a folyószámla számáról, amelyre a támogatást igényli. Amennyiben nem rendelkezik a Nyertes pályázó folyószámlával, nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás összegét nevére és lakcímére postai úton kéri kézbesíteni.

E nyilatkozatok a támogatási szerződés mellékletét képezik majd.

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

Eredményes pályázat esetén a támogatási szerződés csak akkor köthető meg, ha a nyertes pályázó az önrészt igazolja.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 120. nap.

 

A pályázati támogatás folyósítására az elszámolást követően kerülhet sor.

 

A támogatás utólag, a pályázó által bemutatott eredetivel egyező, a Hivatal szakmailag illetékes irodája (továbbiakban: Iroda) által elfogadott számlamásolat és összeg alapján kerül folyósításra. A Hivatal a támogatás folyósítását megelőzően a berendezés megvalósítását (működőképességét) a helyszínen ellenőrizheti. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a hatásos védelemre alkalmatlan hevederzárat szereltetett fel, vagy a felszerelés nem szakszerűen történt, a támogatás nem folyósítható.

 

Amennyiben a pályázat nyertese a számlák és a megfelelőségi igazolás benyújtására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb 60 nappal történő meghosszabbítását.

·         E kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi hevederzár pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf  formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

·         A kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi hevederzár pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-            személyesen:

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi hevederzár pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.  

 

A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság (veszélyhelyzet idején Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere) dönt. Amennyiben a nyertes pályázó nem tartja be a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt, jogosultsága a támogatásra a szerződésszegés miatt megszűnik.

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy az erre vonatkozó igény telefonon (06-1-462-3215) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően megküldésre kerül elektronikusan az igénylő részére.

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.).

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3225-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv.  1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

Budapest, 2021.

 

                  Sáli Annamária

                                                                                                  bizottsági elnökKapcsolódó dokumentumok


Pályázati felhívás

Hevederzár pályázat adatlap és mellékletei